05

Gå til hovedinnhold

05

Større tro på egen økonomi og renteuroen synes å avta

2.kvartalstallene for Forventningsbarometeret viser en stabil utvikling i hovedindikatoren som ligger på et høyt nivå målt mot gjennomsnittet de siste fem årene. Troen på egen økonomi er sterk og stiger dette kvartalet. – Styrken og bevegelsene i...

Illustrasjonsfoto av fire mennesker som holder en pil som peker oppover

Advarsel til finansiell rådgiver

Saken gjelder brudd på God skikk, brudd på eksternt regelverk og brudd på interne retningslinjer ved brudd på bestemmelser om egenhandel ved to tilfeller, og mangler/feil ved dokumentasjon. Les hele saken hos FinAut.

Rekordmye forsikringssvindel avslørt

Mer forsikringssvindel enn noen gang er avdekket de første månedene av 2019. Det viser tall fra forsikringsselskapene og Finans Norge.

Oppbragt mann snakker i telefonen. Foto.
Foto: Adobe Stock Photo.

Internasjonal annerkjennelse til Finans Norge

Finans Norge var forrige uke i Genève sammen med en norsk delegasjon fra Justisdepartementet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Utenriksdepartementet, NVE, Meteorologisk institutt og Statens Vegvesen. Her ble flere viktige eksempler på...

Geneve-møte. Foto.

Regionbankene ikke systemviktige

Fullt gjennomslag for Finans Norges synspunkter. Finansdepartementet endrer ikke regler for identifisering av systemviktige banker.

Bankskilt. Illustrasjonsfoto.
Foto: Adobe Stock Photo.

Markedsstatistikk for skadeforsikring 1. kvartal

Statistikken viser utvikling av antall forsikringer og premievolum fra tilsvarende kvartaler i 2018 og 2017, for landbasert norsk skadeforsikring. Det vises også markedsandeler per forsikringsselskap fordelt på hovedprodukter. Last ned statistikken her (excel).   

Feilaktig bilde av kvinner og finans

I flere artikler i DN den siste tiden er finansnæringen fremstilt som likelønnsversting og mannsdominert. Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr nyanserer dette bildet i sin blogg. 

Runa Opdal Kerr. Foto.

Parlamentsvalget i EU: Økt polarisering

Valget til Europaparlamentet som finner sted denne uken kan gi resultater som overrasker og byr på utfordringer. Noen opinionsmålinger viser at anti-europeiske partier kan ta mer enn en tredjedel av setene i parlamentet. Selv om det er mye som skiller disse...

Ellen Bramness Arvidsson. Foto.

Statistikk og nøkkeltall fra FinAut

I februar ble det gjennomført mer enn 1000 autorisasjonsprøver, og i første kvartal 2019 har kandidatene gjennomført hele 2059 kunnskapsprøver. Statistikk og nøkkeltall hos FinAut.

Støtter opprettelsen av register over reelle rettighetshavere

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Finans Norge støtter opprettelsen av et nasjonalt register over reelle rettighetshavere. Opprettelsen av et slikt nasjonalt register er et krav etter EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Det bevilges nå 20 mill. kroner til opprettelsen.

Det grønne skiftet må skapes med både tilbud og etterspørsel

Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Vi i næringslivet er svært positive til signalene fra regjeringen om at offentlige anskaffelser skal brukes til å stimulere det grønne skiftet, og vi håper på rask og konkret oppfølgi...

Ivar Horneland Kristensen, Ole Erik Almlid og Idar Kreutzer. Foto.

Revidert nasjonalbudsjett: Forebygging av naturskade

Regjeringen er åpen for å gå igjennom naturskadeforsikringsordningen i forhold til klimautfordringer. Klimarisikoutvalget anbefalte at den norske naturskadeforsikringsordningen burde gjennomgås med sikte på om den kunne fungere bedre i forhold til kommende klimautfordringer og forebyggende effekt.

Revidert statsbudsjett: Burde holdt igjen på pengebruken

– Finanspolitikken bør understøtte pengepolitikken. Når norsk økonomi går bra, bør man benytte anledningen til å holde igjen på oljepengebruken, ikke øke. Vi mener det hadde vært rom for en svakere budsjettimpuls, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans...

Idar Kreutzer. Foto.
Adm. direktør Idar Kreutzer mener det hadde vært rom for en svakere budsjettimpuls.

Sjekk hva sykefraværet i din bedrift koster

Vet du hva sykefraværet koster for din bedrift? IA-web er en statistikkportal utviklet av NAV. Den viser hvordan sykefraværet har vært i din virksomhet de siste årene. Portalen er åpen for alle virksomheter som har gyldig tilgang via Altinn.

Illustrasjonsfoto statistikk

Påsken ga vekst i kortbruk

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i april ble utført 158 millioner kortkjøp, en vekst på 5 prosent i forhold til april 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 52,3 milliarder kroner, en økning på 5,6 prosent sammenlignet med samme måned i...

Kontaktløs betaling i butikk. illustrasjonsfoto.
Flere og flere betaler kontaktløst

Høring om finansmarkedsmeldingen

Finansnæringen har et skjebnefellesskap med norsk næringsliv. Skal norsk næringsliv lykkes med sin omstilling, må vi ha en sterk og konkurransedyktig finansnæring. Derfor trenger vi en god debatt om rammebetingelsene for finans, var budskapet fra Finans Norge da Stortingets finanskomite avholdt høring denne uken.

Forslag til ny avhendingslov: Konfliktskapende og for dårlig utredet

Torsdag 9. mai la Stortingets kommunal- og forvaltningskomité frem sin innstilling til ny avhendingslov. Loven regulerer salg av alle brukte boliger i Norge. – Blir dette endelig, er vi redd for at konfliktnivået mellom kjøper og selger øker. Egenandelen på 10.000 kroner er for lav og vil resultere i unødvendig mange småtvister. I tillegg vil det kunne føre til dyrere...

Håpløs skatteskjerpelse på personalforsikring

Skatteetaten har nå kommet med sin veileder til beskatning av naturalytelser. Der foreslår de en kraftig skatteskjerpelse for ansattes fordel ved gruppelivsforsikringer, reiseforsikringer, helseforsikringer og andre frivillige forsikringer arbeidsgiver har...

Faksimile fra oppslag om saken i Aftenposten
Tre millioner nordmenn får skatteskjerpelse, skriver Aftenposten. (Faksimile)

Finanstilsynet: robust finansiell infrastruktur i Norge

Den norske finansielle infrastrukturen er robust. Det var ingen IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet i 2018. Omfanget av kortsvindel avtok ytterligere, målt både i kroner og i antall misbrukte kort. Tapene som følge av svindel mot nettba...

bilde rapport forside
Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse for finansnæringens bruk av IKT 2018

Uendret styringsrente

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1 prosent. Neste renteøkning vil ifølge sentralbanken mest sannsynlig komme i juni.

Ikke ansvarsløs med elsparkesykkel

Dersom det skjer uhell med elsparkesyklene som nå er utplassert i de store byene, kan du bli ansvarlig for skader du og sykkelen påfører andre.

Par på sparkesykler. Foto.