Viktig med skadedata i forebygging

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig med skadedata i forebygging

Finansmarkedsmeldingen: Norske skadeforsikringsforetak er en viktig samarbeidspartner for det offentlige i arbeidet med klimatilpasning og forebygging av skader. Det arbeidet bør fortsette, skriver regjeringen i Finansmarkedsmeldingen.

Finans Norge initierte i 2013 et pilotprosjekt om deling av skadedata med kommuner i forebyggingsøyemed. I februar 2018 inngikk Finans Norge et samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om utveksling av informasjon og formidling av skadedata og analyser. Samarbeidet ble utvidet i mars 2019.

Samarbeid for å styrke forebyggingsarbeidet

Formålet er å styrke kommunene og fylkenes arbeid med forebygging. Samarbeidet er en del av prosjektet «Kunnskapsbanken» under DSB, som skal støtte sammenstilling av data og analyseprosesser innen hele samfunnssikkerhetsfeltet. Slik informasjonsutveksling er en av de bransjespesifikke anbefalingene til skadeforsikringsforetakene i Finans Norges veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen.

Finansdepartementet støtter arbeidet med deling av skadedata

Deling av skadedata har også vært berørt i klimarisikoutvalgets rapport, hvor de har anbefalt at dette arbeidet styrkes. Finansdepartementet skriver i meldingen at de deler utvalget og høringsinstansenes vurdering av at deling av skadedata og risikonalyser fra skadeforsikringsforetakene med kommuner og andre offentlige myndigheter kan være nyttig i arbeidet med å forebygge naturskader og tilpasse eksisterende infrastruktur til klimaendringene. Departementet vil i samråd med forsikringsnæringen vurdere om det er behov for tiltak for å legge bedre til rette for deling av skadedata i forebyggingsøyemed.

Hege Hodnesdal

Hege Hodnesdal

direktør skadeforsikring

934 79 620 Hege.Hodnesdal@finansnorge.no