Store endringer på gang i pensjonsmarkedet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Store endringer på gang i pensjonsmarkedet

Ved utgangen av 2018 var det til sammen 248 milliarder kroner i oppsparte midler i innskuddsbaserte pensjonsordninger, viser statistikk fra Finans Norge. Dette er en økning på 10 prosent siden i 2017, men nær en dobling på fem år. Nå kommer nytt system med egen pensjonskonto.

Eldre mennesker sitter på en benk og ser utover havet. Foto.

De fleste ansatte i privat sektor, om lag 1,4 millioner arbeidstakere, har innskuddspensjon betalt fra arbeidsgiver. I tillegg finnes det i dag ca. 1,7 millioner pensjonskapitalbevis fra avsluttede arbeidsforhold i bedrifter med innskuddspensjon.

Snart egen pensjonskonto

Regjeringen la i desember 2018 frem et forslag – i en lovproposisjon - om innføring av et nytt system med egen pensjonskonto. Finanskomiteen på Stortinget hadde en åpen høring 14. februar og avga en innstilling 26. mars. Første behandling i Stortinget er 2. april.  

– Finans Norge er positive til innføring av egen pensjonskonto. Egen pensjonskonto har også bred støtte hos partene. Det store spørsmålet nå virker derfor ikke å være om, men fra når, egen pensjonskonto kan innføres, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør livsforsikring og pensjon.

Noe unntas pensjonskonto

Ansatte med innskuddspensjon har 152 milliarder kroner i oppsparte midler fra arbeidsforhold hos sin nåværende arbeidsgiver. I tillegg har ansatte og tidligere ansatte om lag 81 milliarder kroner i opptjente midler fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis).

Til sammen utgjorde kapitalen i innskuddsordninger hos nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis om lag 233 milliarder kroner. 

Alle midler fra nåværende og tidligere arbeidsforhold vil imidlertid ikke bli slått sammen med innføring av egen pensjonskonto. Midler fra pensjonister, de som reservere seg mot automatisk sammenslåing samt de som ikke har en nåværende arbeidsgiver med innskuddspensjon, vil eksempelvis unntas fra automatisk sammenslåing.    

Garanterte produkter

Samlet kapital i private ytelsesbaserte ordninger utgjorde 377 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Av dette utgjorde 311 milliarder kroner i fripoliser med garanti, som er opptjente pensjonsrettigheter fra private ytelsesordninger. De som har sluttet eller de som arbeider i foretak som har endret sin pensjonsordning, får fripoliser.   

– Fortsatt er størstedelen av kapitalen i privat tjenestepensjon knyttet til private ytelsesordninger. Fripoliser med garanti – som er utstedt som følge av at folk har sluttet eller at bedriften de har jobbet i har endret pensjonsordningen sin – utgjør om lag 49 prosent av totale midler i privat tjenestepensjon, sier Kierulf Prytz.

En interdepartemental arbeidsgruppe la 28. september 2018 frem en rapport med ulike forslag til justeringer i regelverket for garanterte produkter. Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet foreslå detaljerte endringer i regelverket, og en frist til 30. juni 2019.

– Vi ser frem til at Finanstilsynet kommer med forslag til nye regler for garanterte produkter. Det er positivt at departementet ber om at det ses på flere tiltak enn det arbeidsgruppen har anbefalt. De nye reglene vil kunne bedre rammene for forvaltning av garanterte produkter, og vil kunne ha stor betydning for mange forbrukere og for våre medlemmer som administrerer garanterte produkter, sier Kierulf Prytz.

Livsforsikring og pensjon i tall og grafikk

Få full oversikt over livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge. Hvilke selskaper er størst? Hvor mange er det som har en innskuddsordning, og hvor mange pensjonskapitalbevis finnes det?

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no