Regulatorisk sandkasse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regulatorisk sandkasse

Finansmarkedsmeldingen inneholder en gjennomgang av arbeidet med å opprette en regulatorisk sandkasse. Men regjeringen kommer ikke med noen nyheter knyttet til innhold eller realiseringstidspunkt.

Finansmarkedsmeldingen inneholder en gjennomgang av EUs initiativer på området med særlig vekt på rapporten fra de europeiske tilsynsmyndighetene (EBA, ESMA og EIOPA) i januar 2019 om tiltakene som har blitt iverksatt av nasjonale myndigheter i EU/EØS-området for å legge til rette for finansiell innovasjon. Ved årsskiftet 2018–2019 hadde 24 land etablert kontaktpunkt for fintech, mens fem hadde etablert regulatoriske sandkasser.

Mange fellestrekk

Rapporten fra de europeiske tilsynsmyndighetene viser at det er mange fellestrekk ved de regulatoriske sandkassene som har blitt etablert i Europa, herunder at de:

  • ikke er begrenset til foretak fra enkelte deler av finanssektoren, men er åpne for et bredt spekter av virksomheter,
  • er åpne både for eksisterende finansforetak, nye aktører som vil tilby finansielle tjenester, og aktører utenfor sektoren (f.eks. teknologiselskaper) som tilbyr tjenester til foretak under tilsyn,
  • ikke gir fritak for konsesjonskrav eller krav som følger av felleseuropeisk eller nasjonalt regelverk,
  • har spesifikke opptakskrav, og
  • stiller som forutsetning at den aktuelle tjenesten eller produktet må være genuint innovativ.

Finansdepartementet ba i brev 12. november 2018 Finanstilsynet om å etablere en regulatorisk sandkasse, som del av et bredere informasjons- og veiledningsinitiativ. Det skal åpnes for søknader til den regulatoriske sandkassen senest 31. desember 2019. 

Finanstilsynet svarte departementet i et brev i mars 2019. Her skriver Finanstilsynet at det er et omfattende arbeid å avklare rammene for ordningen, og at det ikke er realistisk å kunne åpne sandkassen for søknader på et tidligere tidspunkt enn utløpet av 2019. Finanstilsynet skriver at de i det videre arbeidet med sandkassen, i tråd med føringer fra Finansdepartementet, vil etablere dialog med, og innhente synspunkter fra, Konkurransetilsynet, Forbrukertilsynet og Datatilsynet, samt representanter for potensielle brukere av sandkassen, herunder Finans Norge og IKT-Norge

Vil ikke gi konkurransefordeler

Finanstilsynet vil legge vekt på at foretak i sandkassen ikke skal ha en konkurransefordel sammenlignet med andre foretak. Tilsynet vil derfor på generelt grunnlag kommunisere til aktører i finansmarkedet, herunder investorer og kunder som gjør bruk av løsninger som testes i sandkassen, at opptak til sandkassen ikke i seg selv innebærer noen «godkjennelse» av den nye teknologien. Først etter at testperioden er gjennomført, vil det være mulig å foreta en helhetlig vurdering av prosjektet. Tilsynet peker i brevet på at det kan komme søknader om testing av nye tjenester eller forretningsmodeller som det ikke er tatt høyde for i regelverket, og som kan tilsi endringer i eksisterende eller utforming av nytt regelverk. I slike tilfeller kan det bli nødvendig å ha på plass regulatoriske endringer før det kan åpnes for testing av disse løsningene på reelle kunder.

Finanstilsynet skriver at de vil legge vekt på god rolleforståelse, både internt og eksternt, slik at veiledningsrollen ikke kommer i konflikt med tilsynsrollen. Finanstilsynet legger til grunn at foretak som trenger bistand til å etablere seg i finansmarkedene, fortsatt må vende seg til kommersielle rådgivere som advokater og konsulenter.

Finanstilsynet har etablert dialog med mange organer og også potensielle brukere av en sandkasse, herunder IKT Norge og Finans Norge. 

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no