Mangfold – fordi det lønner seg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mangfold – fordi det lønner seg

De senere årene har internasjonale forskningsmiljøer vist at mangfold i ledelsen og blant de ansatte bidrar til økt innovasjon og bedre lønnsomhet. Finans Norge har derfor satt mangfold på dagsordenen. 30. april arrangerer vi en konferanse sammen med Seema som er Norges fremste kompetansemiljø innenfor mangfoldsledelse. Tema for konferansen er hvordan gjøre mangfold til et konkurransefortrinn.

Plakat der det står "Mangfoldsledelse"

For finansnæringen er det avgjørende å følge med på viktige utviklingstrekk, både for å kunne plukke morgendagens vinnere og ikke minst overleve selv i den globale konkurransen. Flere ledere i finansnæringen tar til orde for at mangfold er viktig, både blant ansatte, men også som kriterium for valg av samarbeidspartnere og underleverandører.

– De som ikke ser behovet for mangfold, vil komme dårligere ut i konkurransen om kunder og ansatte. Ansatte og ledere må speile kundemassen for å forstå kundene sine – spesielt i et marked som er i så rask endring, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Businesscase

Utnyttelse av mangfoldet er et sterkt businesscase. McKinsey viser i sin rapport Diversity matters at bedrifter med stort etnisk mangfold blant de ansatte hadde 35 prosent større sannsynlighet for å ha høyere økonomisk avkastning enn gjennomsnittet for bransjen. Vi ser også liknende resultater fra fond som utelukkende er basert på selskaper med diversifisert ledelse og ansattgruppe. SAP trekkes ofte frem som et selskap som har lykkes med mangfold. HR-direktør for Nord-Europa, Angela Todisco, kommer den 30. april for å dele sin innsikt fra arbeidet i SAP.

Hvordan få det til?

Grunnlegger av Seema, Loveleen Brenna, er utålmodig på norsk næringslivs vegne. Hun ser at mange norske bedrifter og arbeidsgivere jobber med tallfesting og med å sikre representasjon av kvinner og annen type mangfold i arbeidslivet og lederposisjoner.

Bedriftene vektlegger antidiskriminering og rettferdighet. Hovedregelen er «fargeblindhet» og «kjønnsblindhet» som mål.  Uttrykk som «vi gjør ikke forskjell på folk», «hos oss er alle like» preger organisasjonskulturen. Forskjellsbehandling blir oppfattet som urettferdighet.

Et annet utsagn som er vanlig er «for oss er kun fagkompetansen og arbeidserfaring som er viktig», «vi tenker ikke på om de er kvinner eller menn, eller hvilken bakgrunn de har.» Denne tilnærmingen kan være god for å sikre representasjon, men det er ikke sikkert denne strategien leder til økt innovasjon og konkurransefortrinn. 

– Norge står ved et veiskille når det gjelder å bedre mangfold og likestilling i arbeidslivet, sier Seemas grunnlegger Loveleen Brenna.

Mangfoldet må ledes

Loveleen Brenna peker på at riktig ledelse av mangfold er nøkkelen for å optimalt bruke potensialet som ligger i ulikhetene. For et par år siden tok hun initiativ til å lage en standard for ledelse av mangfold i samarbeid med Standard Norge. Standarden gir verktøy til å rekruttere mangfold og lede mangfoldet etter at de har kommet inn døren. Mangfoldsrekruttering og KPIene bør være direkte koblet til økt tilgang til mangfoldskompetanse og bedre oppgaveløsning.

Økt representasjon og gjenspeile samfunnet blir en konsekvens av økt mangfold. Målet er å gi ledere verktøy til å bygge en sterk felles identitet blant ansatte og utvikle en inkluderende kultur. En kultur hvor ulikhet blir anerkjent og fremmet som en ressurs for å øke konkurransekraften. Og at i tillegg til fagkompetanse og arbeidserfaring, er også den enkeltes mangfoldskompetanse viktig.

Det er fortsatt en vei å gå

I høst gjennomførte Finans Norge en undersøkelse som viste at bedriftene i hovedsak jobber for å bedre likestilling, ikke mangfold i bredere forstand, og at hovedtilnærmingen er å telle mangfoldet i bedriftene. Undersøkelsen bekrefter dermed at finansnæringen, som store deler av norsk næringsliv, har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Det er derfor viktig at dette nå settes høyt på dagsordenen.

Vel møtt til konferansen 30. april.

 

30 apr

Mangfoldsledelse 2019

Hvordan gjøre mangfold til et konkurransefortrinn? Det er spørsmålet som stilles på konferansen om mangfoldsledelse 30. april. Siste mulighet for påmelding er mandag.