Kryptovaluta og tokens

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kryptovaluta og tokens

Finansmarkedsmeldingen inneholder en gjennomgang av den nyeste utviklingen knyttet til virtuelle valuta. Regjeringen går gjennom de ulike europeiske organers rapporter og meldinger knyttet til temaet. Regjeringen varsler nå nye regler etter anbefalinger fra FATF (Financial Action Task Force).

Særlig er forhold knyttet til FATFs anbefalinger viktige:

Regjeringen skriver at det er bred enighet internasjonalt om at virtuelle valutaer utgjør en risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Derfor ble det i ny forskrift innført krav om registrering hos Finanstilsynet for vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuelle valutaer. Per mars 2019 er det registrert fire tilbydere av vekslings- eller oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

Egne definisjoner

Regjeringen skriver videre at FATF har vedtatt egne definisjoner av virtuelle eiendeler («virtual assets») og tjenestetilbydere innen virtuelle eiendeler («virtual asset service provider»). Definisjonene går lenger enn det som er bestemt i EUs femte hvitvaskingsdirektiv. Blant annet omfatter FATFs anbefalinger ikke bare veksling mellom ordinær og virtuell valuta, men også veksling mellom ulike virtuelle valutaer. Overføringer av virtuelle valutaer er også underlagt anbefalingene.

Registrerings- eller lisensieringsregime

Endringene i FATFs anbefalinger går i hovedsak ut på at tjenestetilbydere innen virtuell valuta skal stå overfor samme krav som andre foretak og personer omfattet av FATFs anbefalinger. Blant annet anbefales det minimumskrav om å innføre et registrerings- eller lisensieringsregime for tjenestetilbyderne, herunder krav til egnethet. Videre må det føres risikobasert tilsyn og kunne ilegges sanksjoner eller andre forvaltningstiltak, herunder suspensjon eller tilbakekall av lisens eller registrering. Som ellers må landene kunne ilegge effektive, proporsjonale og avskrekkende sanksjoner for brudd på kravene i hvitvaskingsregelverket, samt samarbeide med internasjonale motparter.

Behov for regelverksendringer i Norge

Regjeringen konkluderer med at de nye kravene i FATF medfører behov for regelverksarbeid i Norge. Finansdepartementet vil vurdere nærmere hvilke regelverksendringer som er nødvendige i lys av de nye kravene.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no