Finansmarkedsmeldingen: Bred anerkjennelse av finansnæringens viktige rolle for norsk økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansmarkedsmeldingen: Bred anerkjennelse av finansnæringens viktige rolle for norsk økonomi

Regjeringen la i dag frem finansmarkedsmeldingen for 2019. Dette er en årlig stortingsmelding om utviklingen i finansmarkedene. Regjeringen gir bred annerkjennelse til den viktige samfunnsrollen banker og forsikringsselskaper spiller i utviklingen av bærekraftig vekst i norsk økonomi. Gjennom å kanalisere kapital fra sparing til investering i verdiskaping og vekst, spiller finansnæringen en nøkkelrolle, samtidig som den er en viktig næring i seg selv.

Faksimile av forsiden på Finansmarkedsmeldingen 2019

Regjeringen viser til risikofaktorer for finansiell ustabilitet, som økende gjeldsbelastning i husholdningene, men fremhever også norske bankers motstandsdyktighet gjennom høy soliditet.

Svært tilfreds med likere konkurransevilkår, men fullharmonisert regelverk må på plass

Finans Norge har gjennom lang tid påpekt at norsk skjevregulering av banknæringen, der nasjonale aktører har vært pålagt strengere reguleringer enn utenlandske aktører de konkurrerer med i Norge. Innføring av SMB-rabatten og gjennomføringen av EUs harmoniserte kapitalkravsregler i norsk rett vil bidra til å redusere de markedsulempene norske banker opplever, men myndighetene må sikre at aktørene i markedet opplever like konkurransevilkår. Bare harmoniserte regler kan sikre kapital til de riktige og lønnsomme prosjektene, og at norsk finansnæring kan utvikle seg til det beste for en stabil utvikling i norsk økonomi.

Regjeringen anfører at den nå vurderer helheten i kapitalkravene for banker, og ser herunder på behovet for regelverkstilpasninger for å forhindre det den anser som «uønskede svekkelser av kapitalnivået» med EØS-tilpasning av kapitalkravene. Regjeringen ser også på muligheter i EU-regelverket (CRR/CRD IV) som kan bidra til likere kapitalkrav for norske og utenlandske bankers virksomhet i Norge.

Det er viktig at norske myndigheter avvikler dagens skjevregulering og gjennomfører en helhetlig vurdering av virkningen av ulike krav, hvor hensynet til finansiell stabilitet veies opp mot samfunnet behov for risikovillig kapital og verdiskaping.

Vi er tilfreds med at regjeringen varsler at den vil følge opp tiltak fra Kapitaltilgangsutvalgets innstilling i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.