Bred omtale av grønn finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bred omtale av grønn finans

Finansmarkedsmeldingen: Finanssektoren har en nøkkelrolle i privat sektors klimarisikohåndtering. At finansnæringen har kompetanse til å vurdere hvordan klimarisiko kan påvirke lønnsomheten til investeringene, vil være et viktig bidrag til en vellykket omstilling til lavutslippsøkonomien, skriver regjeringen.

Regjeringen har en bred omtale av Finans Norges «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen», som ble presentert i juni 2018.

Finansnæringen spiller en viktig rolle i omstillingen

Veikartet viser at næringen er bevisst sin rolle i omstillingen til et lavutslippsøkonomisamfunn, og en sentral anbefaling er at finansnæringen bør medvirke til innovasjon og omstilling i andre næringer, skriver regjeringen.

Finans Norge skriver i veikartet at finansnæringen  kan være god partner og pådriver for omstilling i andre næringer, både som långiver, forsikrer og investor, gjennom prising og samarbeid. Det anbefales i veikartet at næringen styrker samarbeidet med andre næringer som bygg, prosessindustri og olje og gass for å identifisere omstillingsmuligheter og finansieringsbehov. Videre anbefaler vi at næringen styrker sitt arbeid med aktivt eierskap og påvirkning gjennom dialog med styre og ledelse, stemmegivning på generalforsamlinger og samarbeid mellom forvaltere.

En rekke grønne tiltak i finansnæringen

Finansnæringen tilbyr i dag en rekke produkter med «grønn» eller bærekraftig profil rettet mot privatmarkedet. For eksempel tilbys grønne boliglån og billån, som gir bedre betingelser enn andre lån forutsatt at låntaker kjøper henholdsvis energieffektiv bolig eller nullutslippsbil. Norsk finansnæring tilbyr også grønne investerings- og spareprodukter.

Finans Norge anbefaler næringen å synliggjøre klimaeffektene av sine produkter og tjenester, og peker på at digitalisering gjør det mulig å samle og systematisere klimaeffekten av produkter som pensjonssparing og forsikring. God måling og formidling av slik informasjon vil gjøre det mulig for kundene å ta mer velinformerte valg.

Må skape felles forståelse for hva som er "grønt" 

Regjeringen peker på at en utfordring ved grønn finans er at det ikke har blitt etablert en felles forståelse av hva som skal til for å kunne betegne et finansielt produkt som «grønt» eller «bærekraftig», eller hvordan man måler effekten av slike produkter. Mangelen på universelt aksepterte prinsipper for å klassifisere grønne finansielle produkter og tjenester kan hemme veksten av grønn finans og gjøre det krevende for kundene å orientere seg i markedet og sammenligne produkter. Videre kan manglende standarder for grønne finansielle produkter åpne for såkalt grønnvasking, hvor produkter markedsføres som grønne uten å ha nevneverdige klima- eller miljøeffekter.

Regjeringen peker derfor på tiltakene i EU-kommisjonens handlingsplan for finansiering av bærekraftig vekst, og arbeidet med å utvikle et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig virksomhet og lage standarder for grønne finansielle produkter.

Agathe Schjetlein

Agathe Schjetlein

direktør bærekraft og medlemskontakt

466 77 675 Agathe.Schjetlein@finansnorge.no