Styringsrenten heves til 1 prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Styringsrenten heves til 1 prosent

Norges Bank har besluttet at styringsrenten heves fra 0,75 prosent til 1 prosent. Samtidig varsles det en ny renteheving i løpet av det neste halvåret. I løpet av et par års tid anslår Norges Bank at boliglånsrenten skal ligge rundt 3,5 prosent.

Bilde fra fasaden til Norges Bank
Foto: Espen Schive

Dagens beslutning følges av publisering av Pengepolitisk rapport 1/19 med oppdaterte prognoser samt informasjon om norsk og internasjonal økonomi.

Sterk norsk økonomi på kort sikt – utfordringer på lenger sikt

Norges Bank viser i sin redegjørelse til at norsk økonomi går godt. Arbeidsmarkedet er solid og prisveksten har kommet opp, særlig som følge av høyere elektrisitetspriser. Det forventes at blant annet økte petroleumsinvesteringer vil bidra til at norsk økonomi vil fortsette fremgangen på kort sikt. På lenger sikt venter imidlertid Norges Bank at veksten vil trekkes ned av lavere petroleumsinvesteringer og redusert vekst ute.

Usikkerhet internasjonalt taler for varsomhet

I sin vurdering av risikobildet viser Norges Bank til at økt proteksjonisme og politisk usikkerhet har bidratt til å trekke veksten ute ned. En uavklart Brexit og fortsatt risiko for en større handelskonflikt bidrar til å øke usikkerheten. Samtidig pekes det på at veksten i norsk økonomi kan bli sterkere enn anslått gitt dagens situasjon med god vekst, høy kapasitetutnytting og fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Norges Bank understreker derimot at usikkerheten internasjonalt taler for at man bør gå varsomt frem i rentesettingen.

Norges Banks oppdaterte syn på en sterk norsk økonomi, men med potensielt svakere vekst og usikkerhet lenger ut i tid, kommer til uttrykk i rentebanen, jf. figur. Det ventes nå en raskere renteoppgang på kort sikt og en flat utvikling etter at styringsrenten når en topp på 1,75 prosent. Gitt dagens situasjon forventer Norges Bank at neste renteheving vil skje i løpet av det neste halve året.

Styringsrente med usikkerhetsvifte. Illustrasjon fra Norges Bank

Uendret motsyklisk kapitalbuffer for bankene

Norges Bank gir råd til Finansdepartementet fire ganger i året vedrørende kravet til bankene om å holde en motsyklisk kapitalbuffer. Denne gangen har Norges Bank tatt til orde for at kravet ikke bør endres ettersom vurderingen av finansielle ubalanser ikke har endret seg vesentlig siden forrige kvartal. Finansdepartementet har i tråd med rådet fra Norges Bank besluttet at kravet ikke skal endres.

Dagens beslutning innebærer at kravet fortsatt skal økes fra dagens 2 prosent til 2,5 prosent i henhold til Finansdepartementets beslutning fra desember 2018. Kravet om 2,5 prosent vil være gjeldende fra 31. desember 2019.