Oversikt over tiltak for hard brexit

Gå til hovedinnhold
Publisert: Oppdatert:

Oversikt over tiltak for hard brexit

Myndighetene i Norge, EU og i Storbritannia har lansert og lanserer fortløpende tiltak for å motvirke store negative effekter av en «hard brexit», dvs. at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Her er vår liste over tiltak som angår finansnæringen.

Denne listen ble utarbeidet som en hjelp i forberedelsen til en hard brexit i tiden før Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Listen vil ikke lenger oppdateres, men vil ligge tilgjengelig for å kunne være til hjelp i forberedelsene til fortsatt samarbeid med Storbritannia.

Listen vil i liten grad inneholde brukerveiledninger og forklaringer fra Finans Norges side, og vil oppdateres løpende så langt vi fanger det opp.

EU planlegger forlengelse av Brexit-lettelse for derivatmarkedet

16. desember 2019 - Den europeiske union vil utvide perioden der britiske institusjoner kan fortsette å cleare derivater fra det indre markedet, dersom Storbritannia mislykkes i å komme til enighet om skilsmisseavtalen i løpet av Januar. Den nye utformingen av regelverket gir finansindustrien et ekstra år å finne alternative clearingmuligheter, uavhengig av når en hard Brexit finner sted. Risikoen for at Storbritannia forlater EU uten en skilsmisseavtale som regulerer overgangsperioden, gikk kraftig tilbake etter at det konservative partiet sikret seg et stort flertall i parlamentet i valget i desember. Storbritannia skal etter planen forlate EU 31. januar.

30. september 2019 – Finanstilsynet informerer om at britiske myndigheter utvider overgangsperioden for europeiske foretak og fond til utløpet av 2020.

Regelverkspakke for fortsatt clearing i clearinghusene tredjeland 

29. mai 2019 publiserte den Europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet – ESMA – utkast til en pakke tiltak som skal tydeliggjøre forutsetningene for fortsatt clearing i clearinghusene tredjeland (deriblant i London). Pakken er en del av myndighetens arbeid med de detaljerte bestemmelsene i den reviderte markedsinfrastrukturreguleringen EMIR2.2, som gir rammene for autorisering og tilsyn over sentrale clearinginstitutt. I regelverket legges forutsetninger som må oppfylles av et tredjelands clearinginstitutt når det vurderes som systemviktig i det indre markedet. Det er kriterier for å klassifiseres som systemviktig, kriterier for sammenlignbar regeletterlevelse og regler for avgifter til ESMA for et tredjelandsinstitutt. Dette er regler som vil være generelle for tredjelandsinstitutt, men som er utarbeidet nå med tanke på Brexit.

Markedsføring av britiske fond i Norge vil kreve tillatelse fra Finanstilsynet ved en hard Brexit

15. mai 2019 offentliggjorde den norske regjeringen en oversikt over tiltakene de har etablert i beredskap for at Storbritannia forlater EU, både med og uten avtale. Visse av tiltakene er allerede i vår liste.

11. april 2019  vedtok EØS-komiteen å innlemme fem EU-rettsakter i EØS-avtalen på finansmarkedsområdet knyttet til brexit. Vedtakene ble deretter fulgt opp av Finanstilsynet, som fastsatte en forskrift som gjennomfører likeverdighetsvurderingene etter EMIR og midlertidig ekvivalens for britiske clearingsmotparter. Videre fastsatte Finansdepartementet forskrifter om clearingsplikt og visse unntak for britiske institusjoner i EMIR-regelverket.

4. april 2019 tydeliggjør Finanstilsynet at grensekryssing inn i Norge ved notifikasjon ikke lenger vil være tilgjengelig for britiske verdipapirfond etter en hard Brexit. For å få grenseoverskride inn i Norge – enten direkte eller via et annet EØS-land – må man ha Finanstilsynets tillatelse.

Finansielle risikoer 

2. april 2019  varsler de tre europeiske tilsynsmyndighetenes Joint Committee om finansielle risikoer som kan aktiveres ved en hard brexit. Reprising av risikopremier og volatilitet i tilgangsprisene kan forsterkes i et ufordelaktig makroøkonomisk miljø ved en hard Brexit.

Borgeres rettigheter

2. april 2019   Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia har inngått en avtale om borgeres rettigheter som sikrer at norske borgere i Storbritannia, og deres familiemedlemmer, kan fortsette å bo der og i all hovedsak opprettholde samme rettigheter som i dag følger av EØS-avtalen, dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale.

ESMAs databaser og IT-system

27. mars - ESMA (European Securities and Markets Authority) har publisert en uttalelse om hvilken påvirkning en Brexit uten avtale vil få for ESMAs databaser og IT-system.

EMIR

25. mars – UnaVista TRADEcho b.v. og DTCC Data Trade Repository (Ireland) Plc er nå registrert i den europeiske unionen under EMIR. Begge virksomhetene er allerede registrert i Storbritannia. Det at de nå er registrert i EU og godkjent av ESMA er en forberedelse for en eventuell hard Brexit.

Filial i Storbritannia

21. mars delegerte Finansdepartementet myndighet til Finanstilsynet om å avgjøre søknader om konsesjon til å fortsette å ha filial i Storbritannia etter at Storbritannia har trådt ut av EU.

Britiske aksjer

20. marsAksjer med britisk ISIN – det vil si de som har fortegnet GB – vil ikke være underlagt handelsplikt etter MiFIR art 23 med mindre de er likvide.

Samtykke - avtale om borgernes rettigheter

14. mars vedtok Stortinget å gi sitt samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden EU og EØS-avtalen. Stortinget ga også sitt samtykke til regulering av borgeres rettigheter dersom Storbritannia skulle tre ut av EU uten en utmeldingsavtale.

Britiske revisorer ikke godkjent

11. mars – Etter revisorloven kan det bare åpnes for godkjenning av utenlandske revisjonsselskap fra EØS-land. Finanstilsynet klargjør at revisjonsselskap fra Storbritannia derfor ikke kan godkjennes i Norge etter Brexit.

Tilsynssamarbeid grensekryssende virksomhet

5. mars ble den europeiske tilsynsmyndigheten på forsikring- og pensjonsområdet (EIOPA) enig med sine britiske motparter Bank of England og Financial Conduct Authority om to intensjonsavtaler som forberedelser til en eventuell hard Brexit.

En intensjonsavtale tar for seg tilsynssamarbeid, håndhevelse og informasjonsutbytte. Dette er en multilateral avtale. Dessuten er det laget en bilateral intensjonsavtale mellom EIOPA og de britiske myndighetene om informasjonsutbytte og gjensidig assistanse når det gjelder regulering og tilsyn. Med avtalene vil man sikre en gjensidig risikobasert og effektiv tilsyn av grensekryssende forsikringsvirksomhet mellom Storbritannia og EØS, grensekryssende grupper eller spesialinstitusjoner etablert i Storbritannia eller EØS.

1. mars – ESMA anerkjenner britiske leverandører av sentrale depottjenester Euroclear UK og Ireland Limited. Dermed ligger forholdene til rette for fortsatt bruk av britiske sentrale depottjenester også ved en hard Brexit.

Garantiordning for kunder i britiske banker

1. mars offentliggjorde den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) sin mening om at bankfilialer i EU må søke medlemskap i EU-baserte garantiordninger dersom Storbritannia unnlater å garantere beskyttelse for kunder i disse filialene gjennom det britiske garantisystemet.

EBA recommends maintaining protection of depositors in case of a no-deal Brexit

Oversikt fra den europeiske bankforeningen

1.mars lanserer den europeiske bankforeningen (EBF) en liste over ting som bankkunder - både forbrukere og nærlingsliv kan tenke gjennom nå når Brexit nærmer seg. 

EBFs liste finner du her

Britiske clearingmotparter

18. februar kunngjorde den europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet (ESMA) at tre sentrale clearingmotparter, CCPer, lokalisert i Storbritannia, vil få tillatelse til å tilby tjenester i EØS ved en hard Brexit.

ESMA to recognise three UK CCPs in the event of a no-deal Brexit

Grensekryssende virksomhet

15. februar klargjorde Finanstilsynet at norske finansforetaks virksomhet i Storbritannia ikke vil komme til å reguleres av finansforetakslovens §4-2 eller §4-3 etter Brexit. På tilsvarende måte vil britiske foretaks virksomhet i Norge ikke lenger reguleres av finansforetakslovens §5-3 og §5-5.

Overføring av data

12. februar publiserte European Data Protection Board et informasjonsnotat om overføring av data ved en Brexit uten avtale.

Borgeres rettigheter

8. februar offentliggjorde britiske myndigheter en avtale om borgeres rettigheter i en situasjon der britene krasjer ut av EU uten avtale. Avtalen vil sikre rettighetene til nordmenn i Storbritannia og briter i Norge i en situasjon der Storbritannia forlater EU uten å ha fått en skilsmisseavtale på plass.

Samarbeidsavtaler

1. februar offentliggjorde Finanstilsynet at det er enighet om samarbeidsavtaler mellom den europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet og tilsynsmyndighetene i EØS-området på den ene siden og den britiske tilsynsmyndigheten Financial Conduct Authority på den andre. En samarbeidsavtale gjelder informasjonsutveksling ved tilsyn med kredittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre. En avtale er en multilateral avtale mellom tilsynsmyndighetene i EØS og FCA om tilsynssamarbeid og informasjonsutveksling på verdipapirområdet.

Bytte av unntakslister

30. januar la EU-kommisjonen fram forslag til endringer i ulike regelverk som innebærer at Bank of England mm. flyttes fra den EU-interne unntakslisten til listen over tredjelandsinstitusjoner som er unntatt fra relevante regler i

Vern for verdipapirsystemer

Fra 1. januar 2019 ble det særskilte vernet for verdipapirsystemer som er godkjent av Finanstilsynet utvidet til å gjelde norske deltagere i systemer som har valgt lovgivning i en stat utenfor EØS, se Finanstilsynets nyhetsartikkel.

Norge følger EUs tiltak

20. desember 2018 klargjorde Finansdepartementet at de vil sørge for en tilsvarende og samtidig virkning av de beredskapstiltak EU utarbeider for å møte utfordringene ved en eventuell Hard Brexit. Heri sikres at EU-kommisjonens arbeid skal få virkning for norske og andre aktører i Norge. 

Følgende områder er spesifisert:

Investeringsaktiviteter i Norge

20. desember 2018 fastsatte Finansdepartementet en midlertidig forskrift som gir foretak med hovedsete utenfor EØS, som 29. mars 2019 kunne drive investeringsaktiviteter i Norge basert på hjemlandsautorisasjon og –tilsyn etter EØS-avtalen, adgang til å fortsette å drive slike investeringsaktiviteter til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge.

Hva betyr brexit for deg?

Utenriksdepartementet har laget en omfattende informasjonsside om brexit. Den kan absolutt anbefales for deg som søker informasjon om temaet. (Illustrasjon: Julien Tromeur/Adobe Stock Photo)

Boris leverer Brexit – klar for neste etappe!

Norske finansielle aktørers aktiviteter inn i Storbritannia krever avtale mellom Norge og Storbritannia. I et blogginnlegg beskriver Ellen Bramness Arvidsson hva som nå skjer videre etter Storbritannia nå har forlatt EU.