Norsk gjennomføring av andre betalingstjenestedirektiv (PSD2) trer i kraft 01.04.19

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsk gjennomføring av andre betalingstjenestedirektiv (PSD2) trer i kraft 01.04.19

Endringslov til finansforetaksloven mv. med tilhørende forskrifter trer i kraft 1. april 2019. Med dette gjennomføres de offentligrettslige reglene i PSD2 vedrørende fullmakttjenester (betalingsfullmakttjenester og kontoinformasjonstjenester).

Finansdepartementet fastsatte 15.02.19 forskrift om systemer for betalingstjenester og endringer i finansforetaksforskriften. Forskriftene og endringslov til finansforetaksloven mv. trer i kraft 01.04.19.

Av endringene i finansforetaksloven følger vilkår for konsesjon som betalingsforetak (betalingsfullmektig) og som opplysningsfullmektig. Foretakene underlegges dessuten tilsyn av Finanstilsynet.

Endringene i betalingssystemloven sikrer betalingsforetak adgang til å delta i betalingssystemer i Norge, samt tilgang til kredittinstitusjoners betalingskontotjenester. Forskriftene inneholder blant annet regler om krav til søknad om tillatelse, unntak for visse typer betalingstjenester, kapital krav, grensekryssende virksomhet og regler om betalingstjenestetilbyderes håndtering av sikkerhet og risiko.

Forskrift om betalingstjenester fastsettes senere

I lovvedtaket er Justis- og beredskapsdepartementet gitt hjemmel for fastsettelse av forskrift om betalingstjenester. Forskriften om betalingstjenester gjennomfører de privatrettslige delene av PSD2 vedrørende fullmakttjenester. Forskriften sikrer kundenes rett til å benytte seg av fullmakttjenester og pålegger fullmaktforetakene en rekke plikter overfor kundene og overfor kontotilbyder (bankene). Av forskriften følger også regler om tilbakeføringsplikt og ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner mv. Det er usikkert når denne forskriften trer i kraft.

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet - spørsmål og svar

13. januar 2018 ble PSD2 (Revised Payment Services Directive) innført. Dette er et EU-direktiv som regulerer betalingsformidlingen i EU og EØS. Direktivet kan føre til store endringer når det gjelder betalingstjenester i Europa. I Norge fikk kundene tilgang...

Illustrasjonsbilde betalingsformidling. Foto.
Foto: Rassco/Shutterstock