Forskriften om forbrukslån kunne vært strengere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskriften om forbrukslån kunne vært strengere

Det er veldig bra at man nå har fastsatt regler om forbrukslån i forskrift. Det innebærer at alle som yter usikret kreditt må følge de samme reglene, og at de som bryter loven vil risikere sanksjoner. Forskriften er imidlertid ikke like streng som det opprinnelige forslaget.

Finans Norge støttet det opprinnelige forslaget om å forskriftsfeste restriktive regler om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån da forskriften var ute på høring.  Forslaget var strengt både med hensyn til hvor stor renteøkning forbruker måtte tåle (fem prosentpoeng), hvor stor del av inntekten som maksimalt kunne ytes som lån (maksimalt fem ganger inntekt), og at lånet ikke skulle ha mer enn fem års løpetid.  Disse kravene skulle også i utgangspunktet gjelde for refinansiering. Sammen med etablering av gjeldsinformasjonstjeneste/gjeldsregister, mente vi at forskriften var et godt hjelpemiddel til å hindre at folk ikke får tatt opp mer lån enn de greier å betjene.

Mer liberal enn forslaget

Regjeringens forskrift om utlånspraksis for forbrukslån som kom i dag er mindre streng enn det opprinnelige forslaget. Det innføres en fleksibilitetskvote som gir finansforetaket en generell adgang til å fravike reglene i inntil 5% av verdien av innvilgede lån hvert kvartal. Og det stilles ingen krav til lånets løpetid ved refinansiering. Finans Norge er derfor usikker på om forskriften da vil være like effektiv som det opprinnelige forslaget.

Ønsket ikke fleksibilitetskvote

Finans Norge gikk eksplisitt imot en generell fleksibilitetskvote for innvilgning av forbrukslån. Det er bare en svært liten andel av alle som tar opp forbrukslån som har utfordringer med å betjene gjelden sin, og som får store økonomiske problemer. Det er viktig at den fleksibilitetskvoten forskriften nå likevel gir, ikke benyttes til å innvilge lån til akkurat denne sårbare gruppen.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no