Kontaktmøte med Siv Jensen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kontaktmøte med Siv Jensen

Det halvårlige kontaktmøtet mellom finansminister Siv Jensen og Finans Norge ble gjennomført tirsdag 26. februar. Styreleder Turid Grotmoll representerte Finans Norge sammen med administrasjonen. Det ble en bra gjennomgang av mange aktuelle saker for næringen.

Turid Grotmoll og Idar Kreutzer møtte Siv Jensen til kontaktmøte. Foto.
Turid Grotmoll og Idar Kreutzer møtte Siv Jensen til kontaktmøte. Foto: Ole Morten Geving.

Kapitalkrav på bankområdet ble tatt opp i møtet, og Finans Norge er opptatt av at EUs kapitalkravsforordning og -direktiv snarest inntas i EØS-avtalen, og at dagens skjevregulering bør avvikles så raskt som mulig. Finans Norge er imidlertid bekymret for at Finanstilsynet har skissert at de ønsker å anvende andre tiltak for å motvirke effektene av EØS-tilpasningen.

EØS-tilpasning

Finans Norge ba om at norsk regelverk for covered bonds implementeres i tråd med tidsplanen i EU. Det er også viktig at det sentrale regelverket og tekniske standarder for PSD2 innføres i Norge parallellt med Europa.

Regionkriterium for identifisering av systemviktige finansforetak

Forslaget fra Finanstilsynet om å innlemme en rekke regionbanker i kriteriene for systemviktighet har vært en viktig sak for Finans Norge. Finans Norge gjentok sine budskap om at næringen ikke finner grunnlag for å innføre nye kriterier som systemviktighet.

Pensjon

Både når det gjelder garanterte produkter og egen pensjonskonto er Finans Norge svært opptatt av å ha en tett og god dialog med departementet.

Finans Norge ba videre om at departementet ved gjennomføringen av egen pensjonskonto tar hensyn til god informasjon til de som berøres av endringene, og de mange praktiske og systemtekniske hensyn hos leverandørene som skal levere tjenesten.

Ny finansavtalelov

Finans Norge ber om at forslaget om misbruk av elektronisk signatur ikke følges opp og at ny finansavtalelov ikke skaper uklarheter mellom investeringstjenester regulert i verdipapirhandelloven og øvrige finansavtaler. Rådgivertittelen må fortsatt kunne brukes for ansatte i finansinstitusjoner.

Statsbudsjettet og næringspolitikk

Finans Norge ba om at det i statsbudsjettet for 2020 settes av tilstrekkelig midler til oppfølging både av DSOP-samarbeidet og kunnskapsbanken i DSB.

Finans Norge gjentok også sitt ønske om at regjeringen nedsetter et offentlig utvalg som gis i oppdrag å utrede en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen.

Gode tilbakemeldinger

Finansministeren ga på flere punkter nyttige og viktige bekreftelser. Hun ga også uttrykk for at våre synspunkter var klare og tydelige, og at de skal tas med i den videre behandlingen av de ulike sakene.

Neste halvårsmøte med finansministeren vil være like før sommeren.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no