Finanstilsynet vil behandle norske sparebanker som globale giganter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet vil behandle norske sparebanker som globale giganter

Norske myndigheter bør avvikle skjevreguleringen som svekker norske bankers konkurransekraft og omstillingen av næringslivet. Skjevreguleringen skulle ha bortfalt med internasjonal harmonisering av bankenes kapitalkrav, men Finanstilsynet har lansert motvirkende tiltak. Ett av disse er å skjerpe de regionale sparebankenes kapitalkrav.

Bankskilt. foto.

– EUs kapitalkravsregler ventes snart inntatt i EØS-avtalen. Deler av regelverket ble tidlig innført i Norge, med kraftig økning av bankenes kapitalkrav, og norske banker er blant Europas mest solide. Finans Norge forventer nå at norske myndigheter lojalt gjennomfører EU-reglene, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

– Det vil også gi økt samfunnsøkonomisk stabilitet, legger han til.

Overrasket

– Selv om Finanstilsynet har varslet at det vil søke å motvirke effektene av EØS-tilpasningen, er vi overrasket over forslaget om å pålegge regionbankene et ekstra kapitalkrav for systemviktighet. Det skyldes at tilsynet allerede har vist til skjerpet tilsynspraksis for interne modeller (IRB) og pilar 2-krav som nøytraliserende tiltak. Relaterte reguleringsinitiativ bør fremmes samlet og vurderes helhetlig, fremhever Johansen.

Behandles likt med internasjonale storbanker

– Ingen av regionbankene anses som systemviktige etter EUs ordinære metode. Paradokset forsterkes når det foreslås at norske regionbanker, som er mellomstore etter en norsk målestokk, skal måtte oppfylle et høyere kapitalkrav for systemviktighet enn hva de aller fleste globalt systemviktige bankene må. Forslaget begrunnes blant annet med innføringen av nye krisehåndteringsregler, men disse tilsier isolert sett et lavere kapitalkrav, ikke en skjerpelse, påpeker Johansen.

–  Av regionbankene har Sparebanken Sør høyest uvektet soliditet, men er minst systemviktig, etter både EU-metoden og dagens norske kriterier. Den er også den eneste av regionbankene som ikke får fordelen av at Basel I-gulvet avvikles, siden den ikke er en IRB-bank. For Sparebanken Sør virker altså ikke tilsynets forslag nøytraliserende, men kraftig innstrammende. Det utgjør nok et stort paradoks at den minst systemviktige banken, med høyest uvektet soliditet, er den som Finanstilsynet vil ramme hardest, sier han.

– Vi legger til grunn at Finansdepartementet vil foreta en samlet vurdering av både dette forslaget, Finanstilsynets øvrige varslede tiltak og EØS-tilpasningen av kapitalkravene. I denne vurderingen bør departementet også ta hensyn til at det nylig har besluttet å øke det motsykliske kapitalbufferkravet, der det i begrunnelsen også vises til virkninger av EØS-tilpasningen, sier Johansen.

Norsk skjevregulering må avvikles - høringsuttalelse

EUs kapitalkravsregler ventes snart inntatt i EØS-avtalen, og de vil da få full virkning for norske banker. Deler av regelverket ble tidlig innført i Norge, med strenge krav til bankers soliditet. Norske banker er blant Europas mest solide.

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no