Viktig å stimulere til privat pensjonssparing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig å stimulere til privat pensjonssparing

Regjeringen understreker gjennom Granavolden-erklæringen at det er viktig å stimulere til privat pensjonssparing. Finans Norge er fornøyd med budskapet og understreker at dette også må gjenspeiles i måten man legger til rette for individuell sparing på.

Torsdag 17. januar la de fire regjeringspartiene frem sin nye regjeringserklæring. Gjennom et eget kapittel understreker regjeringen viktigheten av at man stimulerer til privat pensjonssparing.  Regjeringen slår også tydelig fast at hovedprinsippene i pensjonsreformen ligger fast. Samtidig er man åpen for endringer som bidrar til bedre mobilitet mellom privat og offentlig sektor.

Mange vil ha behov for å kunne spare til pensjon gjennom individuell pensjonssparing. Finans Norge mener det er veldig positivt at regjeringen uttrykker så tydelig at det må stimuleres til privat pensjonssparing.

Fra 1. november 2017 ble det innført en ny IPS-ordning med utvidede muligheter individuell pensjonssparing. Finans Norge synes innføringen av den nye IPS-ordningen var positiv, etter at den gamle IPS-ordningen fra 2008 i lengre tid viste seg å ikke være god nok. Finans Norge forventer at rammeverket for IPS ikke svekkes i forlengelsen av regjeringens løfter i erklæringen.

Viktig signal

Direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz, er tilfreds med signalene fra regjeringen på pensjonsområdet.

– Finans Norge synes det er positivt at regjeringen gjennom erklæringen har fokus på pensjon og tydelig opprettholder arbeidslinjen og mobilitet som sentrale overordnede mål med pensjonssystemet. 

– De endringene som allerede er foreslått om egen pensjonskonto er blant annet ment å oppfylle ønskene om forutsigbart, robust og oversiktlig pensjonssystem. Den enkelte vil med egen pensjonskonto få økt oversikt og bevissthet om egen pensjon.

– Vi forventer derfor at forslagene til lovendringer behandles i Stortinget om kort tid.

Punkter om pensjon i regjeringserklæringen

Regjeringen vil:

  • Trygge fremtidens pensjoner gjennom en ansvarlig økonomisk politikk
  • Fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen i både privat og offentlig sektor. Dette innebærer blant annet at offentlig tjenestepensjon må gi gode insentiver til arbeid, og legge til rette for mobilitet mellom offentlig og privat sektor
  • Øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven
  • Følge opp nye avtaler om avtalefestet pensjon, og videreføre statens bidrag til AFP i privat sektor, men ikke øke utover dagens nivå når det gjelder kostnad eller andel, dersom partene i arbeidslivet velger å opprettholde ordningen
  • Gjennomføre en evaluering av pensjonsreformen, herunder utviklingen av den reelle pensjonsalderen og kjøpekraften, for å sikre et bærekraftig pensjonssystem for fremtiden
  • Gjennomgå alle særaldersgrenser for å vurdere om de fremdeles er hensiktsmessige å opprettholde.
  • Sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone
  • Vurdere tiltak som bidrar til at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid, herunder vurdere ytterligere heving av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven
  • Legge til rette for trygge og forutsigbare rammer for privat pensjonssparing og private tjenestepensjonsordninger

BankID viktig for å lykkes med regjeringens digitaliseringsambisjon

Regjeringspartiene har satt seg høye mål på området for digitalisering og modernisering av offentlig sektor. En viktig forutsetning for å lykkes med å utvikle flere og bedre digitale løsninger er at brukerne har enkle, effektive og trygge løsninger for elektronisk autentisering og signering.  På dette området spiller BankID en sentral rolle.

Flere gode punkter i regjeringsplattformen

Det er flere gode punkter sett fra finansnæringens side i den nye regjeringsplattform som ble fremforhandlet på Granavolden. Her følger en oversikt over de viktigste sakene for næringen i ny regjeringsplattform.

De fire partilederne. Foto.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre