Når staten skal på storhandel, må de handle grønt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Når staten skal på storhandel, må de handle grønt

Offentlig sektor skal etterspørre varer og tjenester for nær 5 000 milliarder kroner de neste årene. Tydelige miljø- og klimakriterier i disse anskaffelsene er et nødvendig bidrag til å nå klimamålene for 2030. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i et innlegg i Dagbladet.

Idar Kreutzer. Foto.

Offentlig sektor representerer en stor etterspørselskraft i den norske økonomien. På årlig basis foretas det offentlige innkjøp for drøyt 460 milliarder kroner. Statens samlede innkjøpsmakt er av stor betydning for å etablere et markedsgrunnlag for miljø/klimavennlige produkter og tjenester. Likeledes vil man gjennom offentlig sektors anskaffelser kunne være med på å drive frem klimavennlig innovasjon på områder som kommer alle til gode.

Gjennom regjeringsplattformen har de borgerlige partiene forpliktet seg til å bruke offentlige anskaffelser for å stimulere etterspørselen etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi. Dette er en riktig beslutning med utgangspunkt i beregninger som viser at grønne anskaffelser gir en reduksjon i klimagassutslipp og annen miljøbelastning på mellom 30 og 80 prosent.

På oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet har konsulentselskapet Oslo Economics undersøkt hvordan ulike samfunnshensyn påvirker offentlige anskaffelser. Konsulentselskapet konkluderer med at miljø/klimakrav kan medvirke til økte transaksjonskostnader i anskaffelsesprosessen og gi svak kostnadseffektivitet sammenlignet med et utvalg andre klimatiltak.

Rapporten fra Oslo Economics inneholder relevante innvendinger mot måten man i dag foretar grønne anskaffelser på. Dette er et argument for å tilpasse innkjøpene med relevant kompetanse og gode prosesser, ikke et argument mot å stille slike krav. I vurderingen av andre klimatiltak har konsulentselskapet unnlatt å foreta en nærmere vurdering av realismen for politisk gjennomslag. Sammenligningen blir dermed mindre relevant.

Offentlig sektors koordinerte innkjøpsmakt på nær 5 000 milliarder kroner de neste ti årene representerer et av de sterkeste virkemidlene myndighetene besitter for å bidra til innovasjon, grønn konkurransekraft og reduserte utslipp. Derfor blir den sentrale oppgaven i den kommende stortingsmeldingen ikke å spørre om, men å drøfte hvordan miljø- og klimahensyn kan tas i offentlige anskaffelser, samtidig som effektivitet og konkurranse ivaretas. Den oppgaven bør det være fullt mulig å  løse.