Fremtiden til Oslo Børs må sikres

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fremtiden til Oslo Børs må sikres

Vi har tillit til at aktørene som nå jobber med fremtidig eierskap av Oslo Børs håndterer de pågående prosessene på god måte, men det er avgjørende at norsk næringsliv får tilgang på risikovillig kapital. Det skriver lederne for NHO, Virke, Norges Rederiforbund og Finans Norge i et innlegg i VG.

Oslo Børs har i 200 år bidratt til verdiskaping i Norge gjennom å sikre næringslivet tilgang til kapital. De pågående prosessene rundt framtidig eierskap på Oslo Børs er derfor også et spørsmål om hvordan en viktig samfunnsinstitusjon vil kunne utvikle seg framover. NHO, Virke, Finans Norge og Rederiforbundet representerer 46.500 bedrifter i Norge, med mer enn 800.000 ansatte. Våre medlemmer er avhengig av en god markedsplass for risikokapital.

Prosessen rundt framtidig eierskap for Oslo Børs VPS må håndteres på en god måte, og vi legger til grunn at nye eiere bidrar til å ivareta og videreutvikle den viktige rollen børsen har i det norske verdipapirmarkedets infrastruktur. At et lite land som Norge greier å opprettholde en så aktiv markedsplass for risikokapital er unikt, og har direkte betydning for vår framtidige verdiskapingsevne og velferd.

Selskapet, styret og aksjonærene vurderer bud og budgivere og et eventuelt salg må godkjennes av norske myndigheter. Framtidig eierskap er et spørsmål eierne og myndighetene vil ta stilling til, men i den samlede prosessen er det avgjørende viktig å sikre løsninger som bidrar til at Oslo Børs opprettholder og viderefører sin nøkkelrolle i den brede verdiskapingen i Norge. Våre medlemsvirksomheter skaper verdier hver dag, og sikrer framtidig velferd i Norge. Disse virksomhetenes tilgang til kapital til omstilling, vekst og nyskaping er avgjørende for å lykkes. Her er Oslo Børs sentral og denne funksjonen må ivaretas uavhengig av framtidig eierskap. Derfor er det viktig med god prosess rundt budprosessen, og en senere myndighetsgodkjenning, for å bidra til kapitaltilgangen for norske virksomheter.

Norsk næringsliv er dominert av små og mellomstore virksomheter.  Samtidig er store deler av norsk industri kapitalkrevende. Vi har utviklet verdensledende spisskompetanse innenfor energi/offshore, sjømat og shipping. Norsk finansnæring er dels finansiert gjennom et eget investeringsinstrument – egenkapitalbeviset, som kun finnes notert på Oslo Børs. En viktig suksessfaktor for at virksomhetene skal tiltrekke seg risikokapital er synlighet og tillit. Et nært samarbeid mellom børsen og næringslivet har bidratt til å markedsføre, videreutvikle og styrke det norske kapitalmarkedet. Oslo Børs og VPS har bygget tillit i det internasjonale investormiljøet. Børsens sterke posisjon demonstreres når også utenlandske aktører velger å notere sine aksjer i Oslo.

Børsens kompetanse på viktige og sterke norske næringer kombinert med en strategisk satsing på å fremme disse i kapitalmarkedet, har vært en stor suksess. For de mange voksende virksomhetene i Norge, er det utvilsomt enklere å notere seg på en børs som kjenner vårt næringsliv, hvor det er kort vei til beslutningene og som i tett dialog med aktørene løser praktiske utfordringer på en ubyråkratisk måte. I et større børs- og verdipapirsystem kan terskelen for notering og kapitalinnhenting tenkes bli høyere, og synligheten i markedet bli mer krevende. Å opprettholde og videreutvikle de spesialiserte og unike markedsplassene som betjener særnorske forhold er derfor av stor betydning.

Oslo Børs VPS ivaretar også viktige registerfunksjoner. Et norsk eierregister for verdipapirer, rettsvernregister og en integrert del av skatterapporteringen i Norge spiller en helt sentral rolle i det norske markedet som må ivaretas.

Norsk økonomi og finansmarkedet er i internasjonal sammenheng lite og helt avhengig av utenlandsk investorinteresse. Børsen er en viktig brikke i et komplett finansielt norsk økosystem. Nærhet, tillit og komplementær spesialisert kompetanse, må videreutvikles for å sikre attraktiviteten både for norske og utenlandske selskaper notert på Oslo børs. En svekkelse av kompetanse og funksjoner ved Oslo Børs VPS i framtiden, vil også kunne svekke det norske kapitalmarkedet over tid. Vi er avhengige av å holde oppe arbeidet med å skape tillit i markedet, sikre god markedsovervåking og kontroll og tilføre norsk næringsliv og eiermiljøer kompetanse.

Fremtidig velferd i Norge er avhengig av en børs med fokus og spisskompetanse på norske forhold som fungerer som et nav i vårt finansielle økosystem.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør NHO
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør Virke
Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge 
Harald Solberg, administrerende direktør Norges Rederiforbund