Flere gode punkter i regjeringsplattformen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere gode punkter i regjeringsplattformen

Det er flere gode punkter sett fra finansnæringens side i den nye regjeringsplattform som ble fremforhandlet på Granavolden. Her følger en oversikt over de viktigste sakene for næringen i ny regjeringsplattform.

De fire partilederne. Foto.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti offentliggjorde sent torsdag 17. januar det fremforhandlede resultatet av de senere tids regjeringsforhandlinger. Den politiske plattformen har fått navnet Granavolden-erklæringen og vil være et sentralt dokument frem mot stortingsvalget høsten 2021.  Flere av punktene i erklæringen regjeringen forplikter seg til å gjennomføre de neste årene er av direkte relevans for finansnæringen.

Sterk anerkjennelse av et velfungerende finansmarked

Regjeringen gjør gjennom erklæringen et tydelig poeng av at et velfungerende finansmarked er avgjørende for økonomiens vekstevne og folks hverdag, ved at lønnsomme prosjekter får tilgang til kapital til priser som gjenspeiler risikoen, at folk får tilgang til lån og investeringsmuligheter, og at forbrukerne beskyttes. Regjeringen skriver videre at den vil:

 • Legge til rette for et velfungerende kapitalmarked, trygge banker og nye forretningsmodeller innen digitalisering, teknologi og finansielle løsninger (fintech), samtidig som personvern og sikkerhetshensyn ivaretas 
 • Gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge
 • Vurdere om aksjesparekonto kan inkludere unoterte aksjer
 • Vurdere om det bør være en øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån
 • Vurdere tiltak som kan gjøre det enklere å bytte bank, herunder mulighet for at kontonummer følger kunden, ikke banken

Tiltak på området for pensjon

Gjennom Granavold-erklæringen fastslår regjeringen at den vil stimulere til privat pensjonssparing. Dette under henvisning til at det både for samfunnet og husholdningene er positivt at den enkelte bidrar til å trygge sin egen økonomiske trygghet i pensjonstilværelsen. Regjeringen har ellers følgende konkrete punkter knyttet til området:

Regjeringen vil:

 • Legge til rette for trygge og forutsigbare rammer for privat pensjonssparing og private tjenestepensjonsordninger
 • Bidra til at pensjonsordningene legger til rette for mobilitet mellom privat og offentlig sektor
 • Sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone
 • Følge opp nye avtaler om avtalefestet pensjon, og videreføre statens bidrag til AFP i privat sektor, men ikke øke utover dagens nivå når det gjelder kostnad eller andel, dersom partene i arbeidslivet velger å opprettholde ordningen
 • Gjennomføre en evaluering av pensjonsreformen, herunder utviklingen av den reelle pensjonsalderen og kjøpekraften, for å sikre et bærekraftig pensjonssystem for fremtiden.

Digitalisering

Digitalisering er et gjennomgående tema i ny regjeringserklæring. Regjeringens ambisjoner på området er betydelige når det gjelder bruk av ny teknologi for å modernisere offentlig sektor med hensyn til effektivisering, bedre tilgjengelighet med innbyggerne og økt samhandling med næringslivet. I henhold til ny regjeringserklæring vil regjeringen blant annet:

 • Sikre mer tilgjengelige offentlige tjenester gjennom digitalisering / gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelig på nett
 • Fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet
 • Vurdere hvordan blokk-kjedeteknologi kan legge grunnlaget for ny verdiskaping
 • Fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor
 • Legge til rette for mer bruk av digitale løsninger for å skape et enklere møte med en døgnåpen offentlig sektor
 • Utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor for å forsterke innsats, samarbeids og samordning
 • Utvikle digitale løsninger som tar utgangspunkt i brukernes behov på tvers av sektorer og forvaltningsnivå

Regjeringen gjentar også sitt løfte fra forrige regjeringserklæring (Jeløyplattformen) om at den vil legge frem en stortingsmelding om forbrukerpolitikk med særlig vekt på forbrukernes rettigheter og personvernet i den digitale økonomien.

Vekst og omstilling

Regjeringen skriver i ny erklæring at den spesielt vil prioritere rammebetingelsene til norske små og mellomstore bedrifter. Dette begrunnes med at norsk næringsliv i all hovedsak består av denne typen virksomheter. Av konkrete løfter som trekkes frem i regjeringserklæringen på det næringspolitiske området finner vi blant annet:

Regjeringen vil:

 • Vurdere innretningen av statlige virkemidler rettet mot tilgang på kapital i tidlig- og vekstfase.
 • Legge frem en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter
 • Gjennomgå og forbedre opsjonsbeskatning for grunderbedrifter og skatteinsentivordningen ved investering i grunder og oppstartsbedrifter
 • Gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse felleskapets oppgaver

Regjeringen har gjennom erklæringen forpliktet seg til å jobbe for en grønn omstilling av norsk næringsliv. Dette gjenspeiles blant annet i følgende konkrete løfter:

Regjeringen vil:

 • At offentlige innkjøp skal bidra til (..) miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter
 • Bruke (…) offentlige innkjøp til å utløse grønn vekst og skape et større marked for miljøvennlige produkter og tjenester / bruke offentlige anskaffelser og regelverk for å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi
 • Ha tett dialog med næringslivet for å bidra til lønnsomme, grønne arbeidsplasser
 • Drive en næringspolitikk som legger til rette for lønnsom grønn næringsutvikling

Moderne arbeidslivspolitikk

Regjeringen tar gjennom regjeringserklæringen til orde for en fleksibel og moderne arbeidslivspolitikk. Av konkrete punkter er særlig følgende relevant:

Regjeringen vil:

 • Vurdere anbefalingene fra NOU 2016:1 Arbeidstidsutvalget – Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet i samarbeid med partene i arbeidslivet
 • Regjeringen vil fortsette arbeidet med å modernisere og tilpasse arbeidsmiljøloven til det arbeidslivet som både arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker

Skadeforebyggende arbeid i møte med klimaendringene

Regjeringen erkjenner gjennom erklæringen at klimaendringene også må tas på alvor i Norge. Forskning viser at Norge blant annet vil oppleve mer nedbør og mer intens nedbør i årene som kommer. Det er i forlengelsen av dette viktig å være bevisst på hvilke skadeforebyggende tiltak myndighetene kan iverksettes for å redusere utfordringene klimaendringene gir. I erklæringen forplikter regjeringen seg blant annet til å:

 • Styrke arbeidet med forebygging, klimatilpasning og beredskap mot naturfare, inkludert NVEs arbeid med flom og skredkartlegging
 • Vurdere anbefalingene fra ekspertutvalget som har sett på klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi
 • Fortsette arbeidet med forebygging av flom og skredskader gjennom kartlegging, varsling, sikringstiltak og arealplanlegging
 • Følge opp overvannutvalgets innstilling
 • Samarbeide med kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere nye utfordringer som følge av klimaendringene, inkludert et forbedret tilbud fra NVE for veiledning om arealplanlegging

Kamp mot digital og økonomisk kriminalitet

Stadig mer av kriminaliteten foregår i det digitale rom. Regjeringen tar gjennom ny erklæring initiativ til økt kriminalitetsbekjempelse i møte med de utfordringene endringene i kriminalitetsbildet medfører. Regjeringen vil blant annet:

 • Styrke politiets kapasitet og kompetanse til å bekjempe datakriminalitet, herunder øke politiets tilstedeværelse på internett
 • Styrke arbeidet mot økonomisk kriminalitet

Finans Norge vil følge opp overfor relevante departement for å arbeide for at punktene følges opp og blir realisert.

Viktig å stimulere til privat pensjonssparing

Regjeringen understreker gjennom Granavolden-erklæringen at det er viktig å stimulere til privat pensjonssparing. Finans Norge er fornøyd med budskapet og understreker at dette også må gjenspeiles i måten man legger til rette for individuell sparing på.

BankID viktig for å lykkes med regjeringens digitaliseringsambisjon

Regjeringspartiene har satt seg høye mål på området for digitalisering og modernisering av offentlig sektor. En viktig forutsetning for å lykkes med å utvikle flere og bedre digitale løsninger er at brukerne har enkle, effektive og trygge løsninger for elektronisk autentisering og signering.  På dette området spiller BankID en sentral rolle.

Viktig å få på plass SMB-rabatten

Den nye firepartiregjeringen varsler i den nye regjeringserklæringen at den spesielt vil prioritere bedre rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter. Finans Norge venter utålmodig på implementeringen av SMB-rabatten som del av regjeringens satsing på økt privat konkurransekraft.