BankID viktig for å lykkes med regjeringens digitaliseringsambisjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

BankID viktig for å lykkes med regjeringens digitaliseringsambisjon

Regjeringspartiene har satt seg høye mål på området for digitalisering og modernisering av offentlig sektor. En viktig forutsetning for å lykkes med å utvikle flere og bedre digitale løsninger er at brukerne har enkle, effektive og trygge løsninger for elektronisk autentisering og signering.  På dette området spiller BankID en sentral rolle.

Den nye firepartiregjeringen kunngjorde sent torsdags kveld den nye regjeringserklæringen. På flere områder har regjeringen trukket frem digitalisering av offentlig sektor som et viktig satsingsområde i årene fremover.  Av erklæringen fremgår det blant annet at regjeringen vil:

  • Sikre mer tilgjengelige offentlige tjenester gjennom digitalisering / gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelig på nett.
  • Fortsette arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester og kommunikasjon mellom det offentlige og næringslivet.
  • Utvikle digitale løsninger som tar utgangspunkt i brukernes behov på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

BankID viktig for digitaliseringen

En avgjørende forutsetning for at de digitale løsningene offentlig sektor utvikler skal tas i bruk er at funksjonaliteten og brukervennligheten oppfattes som høy. I Norge har man løst dette gjennom blant annet å ta i bruk BankID i forbindelse med innlogging og digital signering. Dette har vært en stor suksess ettersom BankID bidrar til enkel, effektiv og trygg autentisering og signering.

Tilliten til BankID er høy og løsningen vurderes til å være svært sikker. Dette henger blant annet sammen med at retningslinjene for tildeling av denne formen for elektronisk signatur er meget streng. I vilkårene til BankID er det oppstilt et tydelig vilkår om at passord, personlige koder og andre sikkerhetsprosedyrer ikke skal røpes for noen, heller ikke overfor politiet, utsteder eller husstandsmedlemmer.

Viktig å beholde høy tillit til ordningen med elektronisk signatur

Justisdepartementet sendte høsten 2017 forslag til ny finansavtalelov på høring. I lovforslaget er det foreslått endringer i loven som i praksis gir banken objektivt ansvar ved misbruk av BankID. Finans Norge har advart kraftig mot forslag til ny regulering ettersom det vil kunne redusere den enkeltes insentiv for å holde passord og kode for seg selv. I neste omgang kan dette bidra til økt misbruk av BankID og redusert tillit til ordningen.  Det er fra andre aktuelle fagmiljøer gitt støtte til Finans Norges bekymring.

Regjeringen har fortsatt ikke lagt frem endelig forslag til ny finansavtalelov. Fra Finans Norges side er man opptatt av at Justisdepartementet lytter til de tydelige anbefalingene om at en eventuell endring i regelverket for elektronisk signatur bør konsekvensutredes nøye først. I tillegg må en eventuell lovendring finne sted i lov om elektroniske tillitstjenester, og ikke i ny finansavtalelov.

Flere gode punkter i regjeringsplattformen

Det er flere gode punkter sett fra finansnæringens side i den nye regjeringsplattform som ble fremforhandlet på Granavolden. Her følger en oversikt over de viktigste sakene for næringen i ny regjeringsplattform.

De fire partilederne. Foto.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Viktig å stimulere til privat pensjonssparing

Regjeringen understreker gjennom Granavolden-erklæringen at det er viktig å stimulere til privat pensjonssparing. Finans Norge er fornøyd med budskapet og understreker at dette også må gjenspeiles i måten man legger til rette for individuell sparing på.