Viktig melding om finansskatt fra flere partier

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktig melding om finansskatt fra flere partier

Stortingets finanskomite har denne uken behandlet ferdig skatte- og avgiftsforslaget i neste års statsbudsjett. Flere partier gir i forbindelse med behandlingen tydelig uttrykk for at finansskatten må legges om. Finans Norge forventer at regjeringen følger opp Stortingets tydelige marsjordre i 2019.

Finanskomiteen avga 5.desember sin innstilling i anledning regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019. I forbindelse med behandlingen har både Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne understreket at finansskatten er sterkt uheldig og må legges om i tråd med Stortingets enstemmige vedtak tidligere i år. Gjennom merknadene fra Stortingets mindretall pekes det blant på at den norske finansnæringen er av stor samfunns- og næringsmessig betydning, og at denne rollen ikke må svekkes med hensyn til næringens evne til å levere trygge, effektive og rimelige tjenester.

Fra komiteinnstillingen

Fra komiteens innstilling kan vi ellers blant annet lese følgende:  

"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne viser til at regjeringen ikke har benyttet anledningen til å redusere den økte arbeidsgiveravgiften som finansnæringen er pålagt, når selskapsskatten reduseres til 22 pst. Medlemmene fra disse partiene viser videre til at finansskatten er spesielt utfordrende for lokalbanker og sparebanker. Samtidig pekes det på at denne typen finansvirksomheter er av særlig betydning for lokale bedrifters tilgang til finansiering og økonomifaglig kompetanse. Medlemmene fra AP, SV og MDG gir også uttrykk for at de er bekymret for hvilke negative effekter en økning av differansen i selskapsskatt fra to til tre prosentenheter vil medføre. 

AP, SV og MDGs medlemmer i finanskomiteen viser til at Stortinget i vedtak 868/Innst. 365 S (2017–2018) enstemmig ber regjeringen følge opp vedtaket om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med forslag om en provenynøytral omlegging av finansskatten der den forhøyede arbeidsgiveravgiften avvikles, og forventer at regjeringen følger opp Stortingets vedtak.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative statsbudsjett der det foreslås å fjerne arbeidsgiveravgiftelementet i finansskatten i sin helhet. Senterpartiets medlem i finanskomiteen peker på at dette relativt sett vil styrke lokale sparebanker og banker med tilstedeværelse i lokalsamfunn rundt om i hele Norge. Dette vil igjen kunne bedre finansieringstilgangen og verdiskapingen til lokalt næringsliv."

Tydelig marsjordre

 Finans Norge er tilfreds med at flere partier fremhever finansnæringens viktige nærings- og samfunnsrolle i forbindelse med behandlingen av neste års statsbudsjett. Videre er det viktig at opposisjonen på nytt understreker tydelig at Stortingets vedtak om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med forslag om en provenynøytral omlegging av finansskatten står fast. Vedtaket representerer en tydelig marsjordre på et område som er av stor betydning for å beholde og forsterke en solid norsk finansnæring.