Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente

Norges Banks hovedstyre har torsdag 13. desember besluttet at styringsrenten holdes uendret på 0,75 prosent. Samtidig varsles neste renteøkning i mars 2019.

Årets siste rentebeslutning fra Norges Bank følges av oppdaterte anslag for norsk økonomi, herunder rentebanen, publisert i Pengepolitisk rapport 4/2018.

Illustrasjon av styringsrenta og prognose for renteløp fremover

Ulike forhold trekker i hver sin retning

Norges Bank viser i sin vurdering til at det har vært endringer i flere sentrale faktorer siden det forrige rentemøtet. Blant annet har inflasjonstakten vært noe høyere enn ventet. Sammen med en svakere valutakurs og noe sterkere innenlandsk etterspørsel taler dette isolert sett for et høyere rentenivå.

Imidlertid trekker det kraftige fallet i oljeprisen i senere tid samt en svakere utvikling hos våre handelspartnere i motsatt retning. Norges Bank viser til at den samlede effekten er en uendret rentebane på kort sikt og en noe lavere styringsrente på lengre sikt.

Foruten nevnte forhold har Norges Bank denne gangen vært særlig opptatt av utsiktene internasjonalt. Økt proteksjonisme, politisk usikkerhet og en potensiell hard Brexit kan gi lavere vekst og uro i finansmarkedene.

Forventer økt styringsrente i mars 2019

I vurdering av utsiktene fremover viser Norges Bank til at norsk økonomi går godt, noe som forventes å fortsette. En rente på dagens nivå vil kunne skape et for sterkt press i økonomien og øke risikoen for en kraftig nedtur frem i tid. På den annen side vil en for rask renteoppgang redusere veksten og inflasjonen samt øke arbeidsledigheten.

Som tidligere gis det uttrykk for at man bør gå varsomt frem i rentesettingen etter en lang periode med et lavt rentenivå. Det forventes en gradvis renteoppgang fremover, i tråd med det som tidligere har blitt kommunisert. Renteoppgangen blir dog trolig noe tregere, primært som følge av lavere oljepris og svakere utsikter internasjonalt. I henhold til Norges Banks vurdering av utsikter og risikobildet ventes neste renteheving i mars 2019.