Regulering av crowdfunding

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regulering av crowdfunding

Finansdepartementet har invitert til høring knyttet til regulering av crowdfunding. Finans Norge er positive til nye finansieringskilder, men understreker at lik risiko bør reguleres likt. Finanstilsynet har i sitt høringssvar lagt seg på en svært konservativ linje som langt på vei vil begrense disse plattformenes muligheter.

Crowfunding er en fellesbetegnelse på formidling av lån eller egenkapital gjennom digitale plattformer. Plattformens oppgave er å knytte utlåner mer eller mindre direkte sammen med låntager. I motsetning til en bank, der innskudd og andre innlån ikke er knyttet til bestemte utlån, vil man i større grad knytte disse sammen via en digital plattform.

På denne måten tar ikke crowdfundingplattformen risiko, det gjør utlåner alene. Likevel er det et behov for å regulere denne virksomheten langs flere linjer. Noen eksempler kan være:

  • finansiell stabilitet hvis utlån gjennom disse plattformene vokser kraftig
  • informasjon til investorer og beskyttelse av disse
  • kundekontroll og arbeid mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet
  • hensyn til like konkurransevilkår for lik virksomhet

Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring, handlet om å begrense hvor mye investorene totalt sett kunne låne ut via slike plattformer uten å måtte ha konsesjon som långiver. Departementet foreslo maksimalt 1 millioner kroner pr år. Siden de fleste lån løper over flere år, ville dermed investorene kunne bygge opp mer enn dette over flere år.

Finans Norge har i sitt høringssvar støttet at det gis et konsesjonsfritak for långivere ved lånebaserte folkefinansieringsplattformer til næringsdrivende. Dette vil kunne stimulere til utvikling av et nytt tilbud som kan bli viktig for finansiering av etablering av ny næringsvirksomhet. Når det gjelder grensen for et slikt unntak, må den ses i sammenheng med en helhetlig regulering av denne typen låneformidlere. Finans Norge mener at lik risiko bør reguleres likt. Det krever en bred og helhetlig gjennomgang av reguleringen som må skje både i lys av det pågående europeiske arbeidet på området og med tanke på å bidra inn i harmonisering av nordisk regelverk. Dette må også ses i sammenheng med innføringen av en regulatorisk sandkasse som vil være egnet til å utvikle nye finansieringsformer.

Finans Norges høringsuttalelse: Långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering

Finanstilsynet ønsker streng regulering

Finanstilsynet har lagt seg på en meget streng linje i sin høringsuttalelse. Hvis tilsynet får gjennomslag, begrenser det kraftig vekstmulighetene for slike plattformer. Finanstilsynet vil blant annet:

  • Begrense utlån til maksimalt 500.000 til enhver tid pr långiver
  • Foreslår forbud mot formidling av forbrukslån
  • Foreslår kun en-til-en lån, dvs. ikke syndikering, det kan ikke være flere långivere per lån
  • Stiller en rekke krav til organisering av plattformen
  • Regulere markedsføring

Finanstilsynets høringsuttalelse: Forslag til regler om låneformidlingsvirksomhet

Grundig utredning

Finans Norge opplevde i denne omgang å få et konkret spørsmål som vi har besvart. Finanstilsynet bidrar med et langt mer omfattende arbeid enn det de ble bedt om og som fordrer en grundig gjennomgang av de ulike forslagene. Finans Norge bidrar gjerne med slike vurderinger i samråd med våre medlemmer som spenner fra etablerte finansinstitusjoner til rene crowdfundingselskaper.

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no