Norske banker godt rustet for å møte uro

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norske banker godt rustet for å møte uro

Finansielt utsyn: Finanstilsynet og Norges Bank har gjennomført en likviditetsstresstest av bankene. Testen viser at bankene er godt rustet mot uro med bidrag fra OMF-finansiering.

Et sentralt scenario i stresstesten tar utgangspunkt i uro i utenlandske finansmarkeder og påfølgende økte risikopåslag, redusert markedslikviditet og svekket kronekurs. Det ses på en form for mild og sterk stress, hvorav sistnevnte blant annet innebærer at tilgangen på markedsfinansiering faller helt bort.

Resultatene fra testen viser at i en mild stressituasjon vil alle de syv bankene som er med ha en likviditetsdekning over 100 prosent i hele perioden. Ved sterk stress vil to av bankene ha en tilstrekkelig likviditetsdekning over perioden på 360 dager. Det vises til at det er bortfall av innskudd som påvirker nettokontantstrømmen mest, men forfall av markedsfinansiering utgjør også en relativt stor andel.

Bruk av OMF-potensial

En viktig del av bankenes markedsfinansering er obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Etter som rammen for utstedelser av OMF ikke er fullt ut benyttet kan det beregnes et OMF-potensial som inkluderer både klargjorte utlån på bankenes balanse og ledig kapasitet i OMF-foretakene.

Ved å legge til grunn bruk av OMF-potensialet vil samtlige av bankene ha en likviditetsdekning over 100 prosent i stressperioden på 1 år. Bankene er med andre ord godt rustet så fremt OMF-potensialet kan benyttes. Finanstilsynet skriver at OMF er ansett som en stabil finansieringskilde med lavere volatilitet enn øvrig markedsfinansiering. Det vises samtidig til at OMF har bidratt til en mer stabil finansiering med lengre løpetid for norske banker. For øvrig uttrykker tilsynet en bekymring for en mulig systemrisiko som følge av bankenes avhengighet av OMF. I tillegg pekes det på at OMF-markedet i Norge ikke har blitt utsatt for en alvorlig krise i den grad at OMF-papirer i all hovedsak ble benyttet i bytteordningen fremfor å måtte utstedes i markedet under finanskrisen.

Bankene benytter seg av handlingsrommet

Finansielt utsyn: Finanstilsynets boliglånsundersøkelse viser en liten økning i bankenes benyttelse av avviksrommet fra boliglånsforskriften. Bankene operer fortsatt med en god sikkerhetsmargin opp til grensen.

Finanstilsynet varsler mottiltak

Finansielt utsyn: Finanstilsynet varsler på ny at EØS-tilpasningen av kapitalkrav bør motvirkes.

Dag Henning Jacobsen. Foto.
Analysesjef Dag Henning Jacobsen i Finans Norge kommenterer Finansielt utsyn. Foto: CF Wesenberg.

Solide og lønnsomme pensjonsforetak

Finansielt utsyn. Finanstilsynet bekrefter at norske pensjonsinnretninger er solide og oppnår god avkastning, til tross for et lavt rentenivå og en stadig økende levealder i befolkningen.