Nå samles pensjonen på egen konto

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nå samles pensjonen på egen konto

Regjeringen fremmet i statsråd i dag endringer i innskuddspensjonsloven som innebærer at all din opptjente innskuddspensjon samles på din pensjonskonto hos nåværende arbeidsgivers pensjonsordning. Det gir oversikt, mer effektiv forvaltning og lavere administrasjonskostnader.

Hovedformålet med egen pensjonskonto er å gjøre pensjon mer oversiktlig for arbeidstagere og samtidig legge til rette for at pensjonspengene slås sammen og kan forvaltes mer effektivt enn i dag, slik at den enkelte forbruker får «mest mulig pensjon for pengene». 

Regjeringen foreslår tre viktige endringer:

  1. Pensjonskapitalbevisene, oppspart innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere, vil bli samlet på den ansattes innskuddspensjonskonto hos nåværende arbeidsgiver, med mindre arbeidstageren motsetter seg dette. Arbeidsgiver skal betale administrasjonskostnader for pensjonskontoen og forvaltning av den aktive opptjeningen. Arbeidstageren skal som i dag, betale forvaltningen av pengene fra tidligere opptjening. Dermed er egen pensjonskonto for 1,4 millioner arbeidstagere i privat sektor en realitet.

  2. Regjeringen foreslår å oppheve 12-månedersregelen. Tidligere har du måttet vært ansatt i minst 12 måneder, for å ha hatt krav på å få med deg opptjent pensjon fra arbeidsforholdet. Nå vil du ha rett til å få med deg pensjon uansett lengde på arbeidsforholdet. Det sikrer pensjonsopptjening også for dem med korte ansettelsesforhold.

  3. Regjeringen åpner for at den enkelte selv kan velge en annen forvalter enn den bedriften har valgt for hele sin pensjonsopptjening (pensjonskontoen). Da vil den enkelte selv måtte dekke forvaltnings- og administrasjonskostnader, men regjeringen foreslår å innføre en standardisert kompensasjon som arbeidsgiver må betale til arbeidstagerne som selv velger leverandør for sin pensjonskonto. Størrelsen på kompensasjonen vil bli nærmere angitt i forskrift.

Pensjonskapitalbevis, oppspart kapital fra tidligere arbeidsforhold, vil etter hvert utgjøre en stadig større andel av samlet pensjon for den enkelte. Det er derfor et viktig og riktig tiltak å samle pensjonsmidler på «egen pensjonskonto» i arbeidsgivers innskuddspensjonsordning. Det gir arbeidstagerne bedre oversikt og forvaltning av pengene kan gjøres mer effektivt med lavere kostnader.

– Finans Norge har hele tiden støttet innføring av egen pensjonskonto og samling av gamle og aktive penger ett sted. Vi har aktivt bidratt inn i arbeidet for å få dette realisert. Vi støtter også at egen pensjonskonto bygger videre på dagens kollektive innskuddspensjonsordninger. Her har leverandørene allerede etablert gode og effektive systemer og kundeløsninger, og markedet preges av sterk konkurranse, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge.

Regjeringen foreslår i lovproposisjonen at pensjonspengene skal samles ved bruk av såkalt passivt samtykke. Hvis den enkelte arbeidstager ikke aktivt sier nei, vil pensjonspengene bli samlet hos nåværende arbeidsgivers leverandør. Dette er et kraftfullt, men nødvendig virkemiddel, basert på de erfaringene man har til nå der de fleste arbeidstagere ikke har et aktivt forhold til disse pengene.

– Det er viktig at denne omleggingen skjer på forbrukernes premisser og at det gis tilstrekkelig tid for å gi forbrukere god informasjon. Finans Norge ser derfor veldig positivt på at regjeringen har valgt å bygge digitalt førstevalg som en viktig premiss for forslaget, idet dette legger til rette for mer effektiv kundekommunikasjon. Det er også positivt at de ansatte får en frist på tre måneder stil å sette seg inn i konsekvensene av å få overført midlene til egen pensjonskonto i arbeidsgivers innskuddspensjonsordning. Dette er viktig for å sikre at de ansatte får tid til å motta informasjon og sette seg inn i konsekvensene av å få midlene overført. Vi er dessuten tilfreds med at Finansdepartementet har foreslått hjemler for å utveksle informasjon om pensjonskapitalbevis. Dette er en helt nødvendig premiss for forslaget om egen pensjonskonto, sier Kierulf Prytz.

Selvvalgt leverandør

Regjeringen foreslår også at den enkelte selv skal få velge leverandør, både for gammel og ny pensjonsopptjening. Finans Norge støtter muligheten for å flytte gammel opptjening til selvvalgt leverandør. Det gir mer markedsdynamikk. Finans Norge har derimot advart mot å åpne for å flytte den aktive opptjeningen ut av bedriftens ordning fordi det totalt sett kan gi et mindre effektivt og dyrere system.

– Regjeringen foreslår en standardisert sum som skal dekke administrasjon- og forvaltningskostnader for de ansatte som velger å flytte ut av bedriftens ordning med de aktive midlene. Det krever en infrastruktur som må på plass for å håndtere mer kompliserte betalingsstrømmer fra bedrift til pensjonsleverandør(er) enn i dag. Det er viktig å minne om at de lovpålagte risikodekningene vil ligge igjen hos bedriftens leverandør. Dermed må de ansatte og bedriften forholde seg til minst to leverandører, påpeker Kierulf Prytz.

Regjeringen har sett denne utfordringen og legger i lovforslaget opp til at pensjonskapitalen samles hos arbeidsgivers leverandør, men man vil gjennom en forskrift angi nærmere regler for hvordan flytting til selvvalgt leverandør skal reguleres.

Å åpne for selvvalgt leverandør av aktiv opptjening innebærer en fundamental omlegging av pensjonssystemet, som svekker det kollektive elementet for alle arbeidstagere i dagens tjenestepensjonsordninger. Innskuddspensjon kan bli dyrere og mer komplekst, samtidig som det er svært usikkert om arbeidstagerne vil benytte seg av en slik rett. Når en slik valgrett likevel foreslås innført er det flere spørsmål som må avklares for at leverandørene skal ivareta arbeidstagerne på en best mulig måte.

Nå når lovforslaget er kjent vil næringen med det samme starte arbeidet med å utrede konsekvenser og praktiske implikasjoner og bidra slik at myndighetene kan gi nødvendige avklaringer så raskt som mulig.

Oppheve 12-månedersregelen

Det har ligget i kortene en stund at man vil fjerne 12-månedersregelen som sa at den ansatte måtte være ansatt i minst 12 måneder før man hadde krav på å få med opptjent pensjon fra arbeidsforholdet. Dette vil gavne arbeidstagere med korte arbeidsforhold. Men regelen om at man ikke får opptjening for første G, vil likevel føre til at arbeidsforholdet må være av en viss varighet før oppheving av 12-månedersregelen får effekt.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no