Motsyklisk kapitalbuffer øker til 2,5 prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Motsyklisk kapitalbuffer øker til 2,5 prosent

Finansdepartementet besluttet torsdag 13. desember at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal øke til 2,5 prosent.

Finansdepartementet har besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal øke fra 2,0 prosent til 2,5 prosent med virkning fra 31. desember 2019. Beslutningen kommer etter råd fra Norges Bank som hvert kvartal vurderer kravet.

I Norges Banks begrunnelse trekkes det frem at husholdningenes gjeldsbelastning er høy og at boligprisene er på historisk høye nivåer. Videre har det over tid vært en sterk prisvekst på næringseiendom. Utover Norges Banks indikatorer for finansielle ubalanser gis det også uttrykk for at bankene bør bygge kapital i gode tider. Implementering av EU-regelverk på kapitalkravsområdet i Norge neste år vil føre til at en bank kan oppnå samme risikovektede kapitaldekning med mindre kapital enn i dag. En økning av den motsykliske bufferen vil motvirke denne effekten. Ifølge Norges Bank vil ikke bankene behøve å gjøre betydelige tilpasninger som følge av det økte kravet.

Må vurderes i lys av andre tiltak

– Vi vil understreke at dagens beslutning må vurderes i lys av andre tiltak varslet eller foreslått av Finanstilsynet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. Flere banker vil kunne bli tvunget til å gjøre betydelige tilpasninger dersom alle tiltak iverksettes. Finansdepartementet må nå foreta en grundig og helhetlig vurdering av ulike kompenserende tiltak mot EØS-tilpasningens effekter. Gjeldende norsk skjevregulering må avvikles og det er også et behov for en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av innretning og nivå på kapitalkravene i Norge vurdert opp mot nye krisehåndteringsregler.

– Vi merker oss at Norges Bank foreslår et krav på 2,5 prosent, på tross av at deres beregninger etter Baselkomiteens modell tilsier at kravets referanseverdi bør ligge på null, sier Erik Johansen. Økning av motsyklisk buffer er imidlertid et virkemiddel som ikke vil bidra til konkurransemessige vridninger i det norske bankmarkedet, noe som isolert sett er positivt sammenlignet med øvrige lanserte tiltak.

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no