Like bankvilkår neppe særlig «omstendelig»

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Like bankvilkår neppe særlig «omstendelig»

Norskregulerte banker er pålagt strengere kapitalkrav enn utenlandske filialbanker som opererer i Norge. Skjevreguleringen har bidratt til økte markedsandeler for de utenlandskregulerte bankene, og de står nå for nær 40 prosent av utlånene til norsk næringsliv. Det skriver direktør Erik Johansen i Finans Norge i et innlegg i DN 8. desember.

Erik Johansen. Foto.

Nå ventes det at EUs kapitalkravsregler skal inntas i EØS-avtalen, noe som i prinsippet skal gi like konkurransevilkår.

I DNs leder 6. desember uttrykkes det at norske bankers soliditet må opprettholdes ved EØS-tilpasningen. Samtidig viser DN til at Finanstilsynets fremgangsmåte for å oppnå dette kan utgjøre en ulempe, siden den bare omfatter norskregulerte banker og ikke de utenlandskregulerte bankenes norske virksomhet.

Med andre ord: videreføring av skjeve konkurransevilkår.

DN mener det ikke er godt å si hvor stort spillerom norske myndigheter har for å omfatte utenlandske filialbankers norske virksomhet, men hevder at det trolig vil være «noe mer omstendelig enn det finansnæringen skal ha det til». Til det er det å si at spillerommet Finans Norge har vist til, allerede benyttes av flere EU-land. Deler av handlingsrommet er ganske fleksibelt, og blant annet har både Sverige og Finland benyttet det til å fastsette gulv for kapitalkrav for boliglån.

Det er riktig at EUs prosedyrekrav må følges, men all erfaring viser at spillerommet kan benyttes. Ved EØS-tilpasning vil prosedyrekravene også bli avklart for norske myndigheter.

Deler av handlingsrommet vi har vist til, er dessuten heller ikke underlagt slike prosedyrekrav: Ett av kapitalbufferkravene kan økes, og det vil da automatisk omfatte de utenlandskregulerte bankenes norske utlån.

Kanskje er «omstendeligheten» mindre enn det norske myndigheter skal ha det til?