Klimarisikoutvalgets rapport offentliggjort

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klimarisikoutvalgets rapport offentliggjort

Klimarisikoutvalgets rapport ble onsdag overlevert finansminister Siv Jensen. Finans Norge hilser rapporten velkommen og inviterer samtidig til frokostmøte om klimarisiko og norsk økonomi 18.desember.

Klimarisikoutvalget har på oppdrag for myndighetene vurdert klimarelaterte risikofaktorer og hvilken påvirkning disse har for norsk økonomi. Man har også sett nærmere på de klimarelaterte risikofaktorenes betydning for finansiell stabilitet. Utvalget har som del av sitt mandat vurdert metodikk for at private og offentlige virksomheter, herunder også finansinstitusjoner, skal få et faglig grunnlag for å kunne analysere og håndtere klimarisiko på en best mulig måte.

Finansnæringen i rollen som pådriver 

Klimarisikoutvalget trekker i sin rapport frem finansnæringens betydning når det gjelder privat sektors klimarisikohåndtering som viktig. Utvalget begrunner dette blant annet med at bedrifters viktigste befatning med klimarisiko er i forbindelse med investeringsbeslutninger, hvor fremtidige forretningsmuligheter og utfordringer skal vurderes. At finansnæringen har kompetanse til å vurdere hvordan klimarisiko kan påvirke lønnsomheten til investeringer i privat sektor vil derfor være et viktig bidrag til en vellykket omstilling.

Utvalget er i sin rapport tydelig på at finanssektoren kan ha en pådriverrolle for å lykkes med å nå myndighetenes mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Budskapet er identisk med hva Finans Norge blant annet har fremholdt i veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen.

Delta på frokostmøte 18.desember

Finans Norge vil bruke de kommende dagene på å lese rapporten inngående og vurdere hvordan vurderingene fra utvalget best kan følges opp overfor myndighetene der det er relevant. I tillegg inviterer Finans Norge i samarbeid med Finansforbundet, CICERO og Norsk klimastiftelse til frokostmøte 18.desember kl.08:00 – 10:00 på Mesh. Formålet med frokostmøte er å belyse utvalgets vurderinger nærmere ut fra blant annet finansnæringens perspektiv.

18 des

Frokostmøte - Klimarisiko og norsk økonomi

Om få dager legger regjeringen ekspertutvalg for klimarisiko fram sine anbefalinger. Utvalget har det siste året vurdert klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi. Arbeidet ledes av siviløkonom Martin Skancke.