Kan åpne for verdipapirisering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kan åpne for verdipapirisering

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere en norsk gjennomføring av EUs regler om verdipapirisering. Dette er svært viktige og gledelige signaler.

graf på digital bakgrunn
Kilde: Shutterstock

Verdipapirisering er et instrument som bankene kan benytte for å finansiere utlånsvirksomhet og avlaste risiko via kapitalmarkedet. Verdipapirisering vil si at man lager et verdipapir av flere underliggende fordringer. Dermed kan investorene få tilgang til en godt spredd portefølje ved å investere kun i ett verdipapir. Typisk kan det være at en bank selger utlån til et selvstendig spesialforetak. Dette foretaket finansierer kjøpet ved å utstede obligasjoner som tilbys finansmarkedet. Kontantstrømmene fra utlånene brukes til å betjene lånet (obligasjonene) fra investorene.

Arbeidsgruppe og referansegruppe

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å lede arbeidsgruppen, som skal bestå av medlemmer fra Finanstilsynet, Norges Bank og departementet. En referansegruppe skal gi innspill underveis i arbeidsgruppens arbeid. Referansegruppen bør bestå av representanter fra finansnæringen, dens foretakskunder og eventuelt andre berørte parter, herunder representanter fra Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon og Verdipapirforetakenes Forbund, skriver Finansdepartementet.

Finans Norge er positiv

Finans Norge er meget godt fornøyd med dette signalet og den arbeidsformen departementet legger opp til, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Finans Norge har lenge arbeidet for at Norge skal ta inn dette EU-regelverket i norsk rett. Derfor sendte Finans Norge et brev til Finansdepartementet 4. desember i fjor der man anmodet om en lovutredning av dette temaet. 

– Finans Norge ser frem til å bidra konstruktivt inn i dette arbeidet sammen med alle andre berørte parter, sier Erik Johansen.

Verdipapirisering er positivt av flere årsaker

Finans Norge mener det er flere viktige grunner til at norske banker bør ha samme adgang til å gjennomføre verdipapiriseringstransaksjoner som andre europeiske banker:

  • Verdipapirisering er en viktig finansieringskilde for banker
  • Verdipapirisering er et viktig verktøy for moderne risikostyring i bank
  • Instrumentet innebærer fordeler for markeder og finansiell stabilitet
  • Verdipapirisering gjør det mulig for bankene å redusere sin risikoeksponering samtidig som banken opprettholder kunderelasjoner og bankens kompetansebase
  • Verdipapirisering gir grunnlag for sikkerhetsstillelse for likviditetslån i sentralbanken
  • Verdipapirisering er et potensielt viktig redskap for bankenes krisehåndtering og i deres gjenopprettingsplaner, samt et mulig verktøy for krisehåndteringsmyndigheten
  • Den regulatoriske utviklingen har adressert kjente og viktige svakheter ved instrumentet
  • Hensynet til like rammevilkår for norske og utenlandske banker
Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no