Energi- og miljøkomiteen med støtte til krav fra Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Energi- og miljøkomiteen med støtte til krav fra Finans Norge

Stortinget har lyttet til Finans Norges krav om at kommunene må settes bedre i stand til å håndtere utfordringene knyttet til overvann. Dette fremkommer gjennom energi- og miljøkomiteens merknader til statsbudsjettet for 2019.

Finans Norge har gjennom høsten jobbet målrettet for at staten skal ta et større og tydeligere ansvar for å bistå kommunene med håndtering av overvannsutfordringene.  Dette med utgangspunkt i at overvann skaper betydelige problemer hvert år, og bidrar til skader i milliardklassen. Flere forskere peker også på at de pågående klimaendringene sannsynligvis vil resultere i mer nedbør og mer intens nedbør i årene som kommer. Dersom prognosene slår til, vil det bidra til økte overvannsproblemer med mindre man iverksetter konkrete tiltak som gjør at store vannmengder lar seg håndtere på en bedre måte enn i dag i mange tettbebygde strøk.  

Viktig gjennomslag

Gjennom statsbudsjettet for 2019 foreslo regjeringen å øke bevillingen til NVE med 8 millioner kroner for å bistå kommunene i håndtering av overvann og flom. I følge budsjettforslaget skal bevillingen benyttes for å hjelpe kommunene gjennom kunnskap om avrenning i tettbebygde strøk og veiledning til kommunal arealplanlegging.  

Finans Norge har gjennom dialog med Stortingets energi- og miljøkomite gitt tydelig uttrykk for at den foreslåtte bevilgingen på 8 millioner kroner fremstår som utilstrekkelig for å møte det store behovet norske kommuner har når det gjelder bistand knyttet til overvannsutfordringene.

Av komiteens budsjettinnstilling for 2019 kan vi lese at Finans Norges anmodning om å styrke NVE utover regjeringens forslag har blitt lyttet til:

  • Et tydelig flertall i energi- og miljøkomiteen understreker i en merknad til statsbudsjettet for 2019 at statens innsats for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann bør styrkes ut over regjeringens forslag, for å forebygge og forhindre økte utfordringer knyttet til klimaendringene lokalt.
  • Flertallet i komiteen peker på at det er avgjørende at kapasiteten til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), herunder NVE anlegg, styrkes i årene fremover. Konkret skriver komiteen følgende: «Det må legges til rette for at man beholder, utvikler og ytterligere forsterker NVEs kompetanse, slik at man bedrer mulighetene til å bistå kommunene i arealplanlegging og faresonekartlegging. I tiden fremover er det viktig at kommunesektoren sikres mer støtte i arbeidet med å kartlegge risiko og til å iverksette effektive forebyggende tiltak».
  • Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at Sosialistisk Venstreparti i sitt alternative statsbudsjett for 2019 har foreslått å øke bevilgningen til flom-/skredsikring og klimatilpasning med 200 mill. kroner ut over regjeringens forslag. Dette medlem mener at deler av den foreslåtte merbevilgningen bør benyttes for å styrke NVEs arbeid med å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbebygde strøk og veiledning til kommunal arealplanlegging.
  • Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett, der det settes av 250 mill. kroner ut over regjeringens forslag til flom- og skredforebygging på post 1820.60. 
  • Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett, i tråd med meldt behov fra NVE, foreslår å styrke post 22 med 200 mill. kroner.