Anbefaler ikke innføring av ny europeisk kredittrapportering i Norge nå

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Anbefaler ikke innføring av ny europeisk kredittrapportering i Norge nå

Finansdepartementet offentliggjorde tirsdag 18. desember rapporten fra en arbeidsgruppe som har vurdert om kredittrapporteringssystemet AnaCredit bør innføres i Norge. Arbeidsgruppen mener at man heller bør vurdere styrking av eksisterende norske rapporteringsløsninger.  

Arbeidsgruppens vurderinger:

  • Det er behov for bedre informasjon om det norske kredittmarkedet, men dette kan løses raskt og kostnadseffektivt bl.a. ved at Finanstilsynet styrker sin engasjementsdatabase for foretakslån.

  • De mulige gevinstene ved å innføre AnaCredit vil vanskelig kunne forsvare de betydelige kostnadene.

  • Dersom AnaCredit i årene som kommer skulle vise seg å bli en viktigere datakilde i EU, eller en norsk ordning kan etableres til lav kostnad basert på velprøvde og harmoniserte løsninger fra andre land, mener arbeidsgruppen at norske myndigheter bør vurdere AnaCredit på nytt.

  • Dersom det likevel skulle være ønskelig å innføre AnaCredit i Norge nå, bør en enklest mulig modell legges til grunn. I rapporten er en slik modell beskrevet. Den kan minimere bankenes kostnader, og danne grunnlag for eventuelle senere utvidelser.

Gruppen peker også på muligheten for at Barne- og likestillingsdepartementet utvider rapporteringen til gjeldsinformasjonsforetak til å omfatte pantelån.

Departementet vil i samråd med Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå vurdere hvordan arbeidsgruppens anbefalinger bør følges opp.

Hva er AnaCredit?

AnaCredit («analytical credit datasets») er en felles kredittdatabase etablert av Den europeiske sentralbanken (ESB). Formålet er å styrke grunnlaget for analyser og gjennomføring av pengepolitikken, tilsynsmessig oppfølging av bankene, overvåking av finansiell stabilitet, makrotilsyn og forskning. Land i euroområdet er forpliktet til å delta i AnaCredit. Andre EU-land kan delta på frivillig basis.

Arbeidsgsruppen

Etter anbefaling fra Norges Bank satte Finansdepartementet i februar 2018 ned en arbeidsgruppe for å vurdere om AnaCredit-rapportering burde innføres også i Norge. Gruppen har bestått av medlemmer fra Finansdepartementet, Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå. Arbeidsgruppen har som del av sitt arbeide innhentet innspill fra relevante myndigheter og representanter for finansforetakene og deres kunder. Innspillene er innarbeidet i rapporten, og ligger til grunn for arbeidsgruppens vurderinger. Rapporten vil derfor ikke bli sendt på høring.