Privat eierskap bør være hovedregelen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Privat eierskap bør være hovedregelen

Privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, og det statlige eierskapet må begrunnes særskilt. Samtidig er det viktig at staten utøver sitt eierskap profesjonelt og forutsigbart, og at det er en klar fordeling av roller mellom Stortinget og departementene som utøver eierskapet. Det mener Finans Norge i sitt innspill til den nye meldingen om statens eierskap.

Idar Kreutzer. Foto.
Privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv, mener adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Foto: CF Wesenberg.

Regjeringen vil til neste år legge frem en ny melding om statens eierskap, og har invitert blant annet Finans Norge til å komme med innspill til meldingen. Finans Norge har nå sendt Nærings- og fiskeridepartementet et brev med synspunkter på statens eierskap, både når det gjelder omfang og utøvelse.

Målet er høyest mulig verdiskaping

Det overordnede målet med statens forretningsmessige eierskap må være å bidra til høyest mulig verdiskaping i norsk økonomi over tid. Samtidig er det avgjørende for det norske samfunnets verdiskaping og konkurransekraft at eierskapsmangfoldet i Norge styrkes.

– Privat eierskap bør være hovedregelen i norsk næringsliv», sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

– Statlig eierskap må derfor begrunnes særskilt, og bør begrenses til områder med stor markedssvikt og naturlige monopoler, eller der staten ikke kan oppnå sine mål med eierskapet på andre måter, sier han.

Staten bør selge seg ned

Finans Norge viser i brevet til at den sittende regjeringen har fullmakt fra Stortinget til å helt eller delvis redusere statens eierskap i tilnærmet samtlige selskaper der staten kun har forretningsmessige mål med eierskapet.

– Det er vår vurdering at denne privatiseringen har virket disiplinerende på den statlige eierskapsutøvelsen, og bidratt til en profesjonalisering av den statlige eierrollen generelt og eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet spesielt», sier Idar Kreutzer.

– Nedsalget og privatiseringen av bedrifter der staten kun har forretningsmessige mål med eierskapet bør derfor videreføres.

Klare forventninger til statens eierskapsutøvelse

I brevet anbefaler Finans Norge også at departementet i den neste eierskapsmeldingen inkluderer en grundig beskrivelse av eierskapsstrukturen i norsk næringsliv, og en analyse av hvordan statlig og privat eierskap kan bidra til nødvendig omstilling, innovasjon og lønnsomhet i norske virksomheter over tid. Videre pekes det på viktigheten av at det statlige eierskapet utøves profesjonelt og forutsigbart, og at tilliten til staten som eier blant annet forutsetter en klar rollefordeling mellom Stortinget og forvaltningen gjennom departementene.

– Det er svært viktig at staten opptrer som en ryddig og forutsigbar eier, ikke minst når det gjelder utbyttepolitikk, sier Kreutzer.

– I tillegg er tilliten til staten som eier avhengig av at aktørene får tilgang til relevant informasjon om selskapene og deres virksomhet. Dette gjelder også innenfor bærekraft og samfunnsansvar, der vi mener at staten som ansvarlig eier bør forvente at virksomhetene så langt det lar seg gjøre også følger retningslinjene fra Financial Stability Boards Task Force on Climate-related Disclosure, sier han.

Kapitaltilgangsutvalget

Idar Kreutzer trekker også frem kapitaltilgangsutvalget anbefaling om å vurdere endringer i selve modellen for statlig eierskap:

– Utvalget har anbefalt å vurdere om statens direkte eierskap bør organiseres i et særlovsselskap. En slik eiermodell vil sikre en hensiktsmessig armlengdes avstand mellom staten som eier og som myndighetsutøver, uten at det går på bekostning av den konstitusjonelle og parlamentariske kontrollen med virksomhetene. Dette mener vi det vil være interessant å se nærmere på, avslutter Kreutzer.