Etisk bankguide

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Etisk bankguide

Fremtiden i våre hender (FIVH) og Forbrukerrådet har i disse dager sendt ut sine foreløpige resultater til de bankene som er tatt med i sin årlige etiske bankguide. Mange har spørsmål i forbindelse med bankguiden.

Finans Norge og banknæringen i Norge har opptatt av at det skal være åpenhet rundt hvordan finansinstitusjoner innretter seg på bærekraftområdet. Det er viktig at man har gode og sammenlignbare størrelser, slik at forbrukerne kan navigere og velge mellom banker også basert på deres arbeid med bærekraft.

Det har imidlertid vært reist spørsmål rundt metodikken og presentasjonen av resultatene i Etisk bankguide.

Innsigelser til metoden

Finans Norge diskuterte Etisk bankguide i sitt hovedutvalg Informasjon (HUI) i 2017, på bakgrunn av at flere medlemmer hadde spørsmål og innsigelser til metoden som benyttes og til den måten resultatene kommuniseres på. Hovedutvalget var enige om at det er positivt at det stilles krav til bankers og forsikringsselskapers samfunnsansvar, og at forbrukerne lett skal kunne se og sammenligne de ulike aktørenes sosiale engasjement. Det fremkom imidlertid flere konkrete innvendinger og innspill til Etisk bankguide, som Finans Norge tok opp i møte med Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender våren 2018.

Forbrukerrådet og Framtiden i våre hender viste forståelse for våre synspunkter. De hadde videreformidlet flere av innvendingene mot metoden til Fair Finance sentralt, men ikke fått nevneverdige gjennomslag. Ettersom felles metode kjøres i alle deltakerland, har det heller ikke vært aktuelt å endre på det norske opplegget.

Fornyet kontakt med Fremtiden i våre hender og Forbrukerrådet

De var imidlertid enige i at fremstillingen av resultatene har forbedringspotensial, og var åpne for at vi hadde dialog i forkant av neste fremleggelse av resultatene. Det er blant annet et poeng at resultatene sammenstilles for sammenlignbare virksomheter. Vi kommer derfor til å ha fornyet kontakt med dem i forkant av neste fremleggelse i januar 2019.

I Nederland har bankene brutt samarbeidet med Fair Finance, etter at de har fått en professor til å vurdere og kritisere metodene som benyttes.

Av hensyn til legitimiteten til slike undersøkelser, er det viktig at alle parter kan ha tillit til metodikk og presentasjon av resultatene. Det er en rekke initiativ for å styrke åpenheten og muligheten til å sammenligne ulike finansinstitusjoner når det gjelder deres arbeid med etikk. Det kan derfor være aktuelt å bidra til andre løsninger også i Norge. Det vil vi imidlertid vurdere etter presentasjonen av neste års etiske bankguide.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no