Undersøkelse om mangfold

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Undersøkelse om mangfold

Flere og flere norske bedrifter ser behov for å øke mangfoldet blant de ansatte. Mangfold står også høyt på den politiske dagsorden. Finans Norge ønsker å undersøke nåsituasjonen i finansnæringen og sender derfor ut en spørreundersøkelse til våre medlemsbedrifter.

Illustrasjonsbilde mangfold

Mangfold innebærer et variert innslag av ulike personer knyttet til kjønn, alder, nasjonalitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kulturell og sosial bakgrunn mv. 

Finans Norge sender nå ut en kort undersøkelse til arbeidsgiverne i finansnæringen for å få innsikt i hvordan bedriftene jobber med mangfold. Resultatene legges frem på et frokostseminar 20. november. 

Posisjon for mangfold og likestilling

Mangfold og likestilling i arbeidslivet er prioriterte områder for finansnæringen. For å oppnå varige endringer må det arbeides systematisk og langsiktig, både i den enkelte bedrift og i arbeidslivets organisasjoner. Finans Norge har derfor utarbeidet en posisjon for arbeidet på feltet. Posisjonen inkluderer standpunkter om foreldrepermisjon og kontantstøtte. I 2016/2017 ble tariffpartene i finanssektoren enige om syv likestillingsindikatorer for å måle utviklingen i næringen. Status for disse indikatorene omtales i posisjonen og det planlegges årlige oppdateringer. Det gis også anbefalinger om hvordan bedriftene konkret kan jobbe for å oppnå økt mangfold og likestilling.

Politikken knyttet til mangfold og likestilling er i stadig utvikling. Oppdateringer av posisjonen vurderes fortløpende.

Frokostseminar 20. november

Finans Norge legger opp til flere sentrale tiltak for å synliggjøre finansnæringens arbeid og synspunkter knyttet til mangfold og likestilling. Blant annet deltok vi i høring i Stortingets familie og kulturkomite i oktober. Videre arrangerer Finans Norge og KLP et frokostseminar om mangfold 20. november. Finans Norge skal dessuten være medarrangør på en større konferanse om mangfoldsledelse i april 2019.