Støtter hovedelementene i forslag til ny sentralbanklov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter hovedelementene i forslag til ny sentralbanklov

Finansdepartementet har lagt fram en stortingsmelding om ny sentralbanklov med syn på hvordan Norges Bank og den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) bør organiseres og styres. 

Regjeringen legger opp til at den operative forvaltningen av SPU forblir i Norges Bank og det foreslås også endringer i Norges Banks styringsstruktur. Regjeringen mener at sentralbankvirksomhetens hovedformål bør være å opprettholde prisstabilitet og fremme stabilitet i det finansielle systemet og et effektivt og sikkert betalingssystem.

Norges Bank bør ellers bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting. Videre anføres det at målet med forvaltningen av SPU, som er høyest mulig avkastning etter kostnader til et akseptabelt risikonivå, må stå fast. Regjeringen ønsker å styrke dette rammeverket ved å tydeliggjøre formålet for Statens pensjonsfond i loven og lovfeste at SPU bare skal kunne plasseres utenlands.

Terskelen bør ligge høyt

Finans Norge mener at terskelen for å skille ut SPU-forvaltningen fra Norges Bank bør ligge høyt, gitt betydningen av fondets plass i norsk økonomi, og gitt at en beslutning om utskillelse neppe kan reverseres.

Finans Norge mener dessuten at grunnleggende demokratiske hensyn tilsier at Finansdepartementet bør fatte beslutning om motsyklisk kapitalbuffer og andre virkemidler som krav til nye boliglån. Slike virkemidler må ha en politisk forankring og må vurderes i sammenheng med annen politisk virkemiddelbruk.

Etter det Finans Norge kan se, har ikke regjeringen lagt opp til å overføre beslutningsmyndighet for makrotilsynstiltak til Norges Bank.

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no