Statsbudsjettet: Skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsselskaper

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Statsbudsjettet: Skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsselskaper

I statsbudsjettet foreslår regjeringen noen endringer i skattereglene for livsforsikrings- og pensjonsselskapene.

Det foreslås at inntekts- og fradragsføring knyttet til eiendeler i kundeporteføljen skal foretas i samsvar med regnskapet. Formålet med forslaget er å skape et klart skille mellom kunde- og selskapsmidler.

Det er et hovedprinsipp at kundemidlene ikke skal beskattes i selskapet. Beskatningen skal foretas hos kundene, når kundene får utbetalt midler (pensjon mv.) fra foretaket. For avkastningen på selskapets egne midler er prinsippet at den skal beskattes i selskapet, på samme måte som for andre typer foretak.

Har kommet næringen i møte

Finans Norge er enig i prinsippet om et klart skille mellom kundemidler og selskapets midler. Forslaget som var på høring brøt på flere områder med dette prinsippet. Departementet har imøtekommet flere av innvendingene Finans Norge kom med i høringsrunden. Dette vurderer vi som positivt. Vi er nå i ferd med å gjennomgå forslaget mer i detalj for å se på helheten og konsekvenser for livsforsikringsforetakene.

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no