Statsbudsjettet: Modernisering av arbeidslivet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Statsbudsjettet: Modernisering av arbeidslivet

Rammevilkårene i arbeidslivet må moderniseres for å sikre arbeidsplassene i framtiden. Sykelønnsordningen må på dagsordenen og pensjonsordningene må understøtte arbeidslinjen. Det er noen av innspillene som Finans Norge gir i dagens høring om statsbudsjettet i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Runa Opdal Kerr. Foto.
Sykelønnsordningen må på dagsordenen, mener Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr.

Her er Finans Norges innspill i høringen:

Rammevilkårene innenfor arbeidslivet må moderniseres. Dette vil sikre norske arbeidsplasser i fremtiden

Teknologiutvikling, nye konkurranseflater og et mer individuelt arbeidsliv stiller krav til økt fleksibilitet i arbeidslivet. Dagens arbeidsmiljølov er ikke tilpasset et samfunn preget av raske omstillinger. Skal norske bedrifter i fremtiden kunne konkurrere i et marked som bl.a. vil preges av store internasjonale teknologiselskap som leverer digitale tjenester på tvers av landegrensene, må rammevilkårene innenfor arbeidslivet moderniseres. Dette vil sikre norske arbeidsplasser.

Finans Norge ber komiteen være en pådriver for at bl.a. arbeidstidsreguleringene gjøres mer fleksible, uten at arbeidstakernes grunnleggende rettigheter svekkes. Dette vil styrke norske bedrifters muligheter til å konkurrere.

Sykelønnsordningen må gjøres bærekraftig – også for fremtidens arbeidstakere

Sammenliknet med andre land har Norge et høyt sykefravær og en høy andel uførepensjonister. Med lavere oljeinntekter og økt aldring av befolkningen kan dagens velferdsordninger ikke opprettholdes på sikt, med mindre vi får flere i arbeid og færre på trygd. De fleste trygdeforløp starter med sykefravær og ender med uførepensjon. Derfor må vi sørge for at færre går lenge og passivt på sykepenger. Finans Norge ber derfor om at sykelønnsordningen igjen settes på dagsorden og at konkrete tiltak som bl.a. økt bidrag fra både arbeidsgiver og arbeidstaker vurderes.

Pensjon må understøtte arbeidslinjen og mobilitet mellom offentlig og privat sektor

Pensjonsordningene både i offentlig og privat sektor må understøtte arbeidslinjen, stimulere ansatte i offentlig sektor til å arbeide lengre og gi mulighet for god mobilitet i arbeidsmarkedet. Forutsetningen må være at en ny modell i offentlig sektor må bygge på prinsippene i folketrygden. 

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor må understøtte den enkelte arbeidstakers behov for enkelt å kunne skaffe seg oversikt over sin samlede pensjon.

Mangfold i arbeidslivet gir innovasjon og økt konkurransekraft. Derfor må mangfold stimuleres

Behovet for økt omstillingstakt krever økt innovasjon. Innovasjon oppnår vi når mangfold preger bedriftskulturen. Når perspektiver som kvinner, ansatte med multikulturell bakgrunn og ansatte med ulik seksuell orientering, bringes inn i forretningsdriften, skapes økt konkurransekraft. Derfor må norske bedrifter oppmuntres til økt satsning på mangfold. Finans Norge støtter derfor forslaget om å forankre likestillingsarbeidet i virksomhetens styre.

Imidlertid er Finans Norge skeptisk til å pålegge virksomhetene å jobbe med likestilling etter en konkret arbeidsmetode. Ingen virksomheter er like. Partene i finansnæringen har derfor utviklet en verktøykasse der bedriftene kan velge den arbeidsmetoden som passer virksomheten best.