Ny hvitvaskingslov: Større ansvar tildeles finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny hvitvaskingslov: Større ansvar tildeles finansnæringen

Den nye hvitvaskingsloven som trer i kraft 15. oktober, skjerper kravene til kundetiltak og pålegger ledelse og styre et større ansvar. Det innføres også administrative sanksjoner for foretak og personer som ikke etterlever loven.

Loven baserer seg i hovedsak på EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og innebærer at direktivet i det vesentligste gjennomføres i norsk rett. Den nye loven avløser lov av 2009 og medfører nødvendige endringer for at Norges regelverk på området skal være i samsvar med internasjonale standarder.

Store ressurser

– Finansnæringen er opptatt av etterlevelse av hvitvaskingsreglene som en sentral del av næringens samfunnsansvar. Det legges store ressurser ned i dette arbeidet i alle finansinstitusjoner og våre medlemmer vil øke innsatsen på dette området fremover, sier Atle Roaldsøy, fagsjef for antihvitvaskingsarbeidet hos Finans Norge.

Loven innebærer innstramminger og utvidelser på en del punkter og innebærer en tydeliggjøring av det ansvar som påhviler foretakene – inkludert ledelse/styre for at lovens plikter etterleves.

Må gjøre egne risikovurderinger

Den nye hvitvaskingsloven vektlegger i enda sterkere grad enn tidligere at de som omfattes av den må ha en risikobasert tilnærming til gjennomføringen av sine lovpålagte plikter. Det betyr at for eksempel banker må gjøre egne risikovurderinger som kan dokumenteres og som er forankret i foretakets ledelse. Ledelsen og styret har et klart ansvar for å sørge for at slike analyser blir gjennomført.

Reglene om kundetiltak er innskjerpet. Det vil si at det er strengere krav til verifisering av kunders/disponenters identitet og at rommet for å gjennomføre såkalt forenklede kundetiltak er innsnevret.  Rapporteringspliktige pålegges også ytterligere forpliktelser når det gjelder å identifisere reelle rettighetshavere. Det vil si den eller de fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer konti/kunden.

Politisk eksponerte personer

I den nye loven omfattes også nasjonale såkalte PEPs (Politisk Eksponerte Personer). Tidligere gjaldt reglene kun utenlandske PEPs. PEPs innbefatter dermed nå f.eks. medlemmer av regjeringen, stortingsrepresentanter, høyesterettsdommere, departementsråder og ledelsen i politiske partier for å nevne noen. Overfor personer i disse kategoriene, deres «nære familiemedlemmer» og «kjente medarbeidere», skal det gjennomføres forsterkede kundetiltak.

– Dette er et område der det nylig har vært mye medieoppmerksomhet.  Finans Norge imøteser ytterligere dialog med myndighetene og nærmere veiledning, slik man har i blant annet UK og Danmark, om hvordan regelverket om PEPs skal praktiseres, påpeker Roaldsøy.

Loven åpner opp for bedre utveksling av informasjon, både mellom rapporteringspliktige foretak, innad i konsern og overfor myndighetene. Det er positivt og kan bidra til å styrke finansnæringens «forsvarsevne» og bidra til at flere saker blir avdekket og rapportert til ØKOKRIM.

Åpner for svært høye gebyrer

Loven innfører et helt nytt forvaltningsmessig sanksjonsregime som åpner for til dels svært høye overtredelsesgebyrer både på foretaks- og personnivå for overtredelser av lovens bestemmelser. Gebyrene kan komme helt opp til 44 millioner kroner. I ytterste konsekvens kan et finansforetak ilegges et overtredelsesgebyr på opptil 10% av siste års omsetning. Straffebestemmelsen i nåværende lov videreføres også, slik at enkeltpersoner i visse tilfeller kan idømmes fengselsstraff ved forsettlige eller grovt uaktsomme overtredelser av loven.

Arbeidet mot hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet er utpreget dynamisk. Det er allerede vedtatt et endringsdirektiv til fjerde hvitvaskingsdirektiv som ny lov hviler på. Det er i tillegg pågående diskusjoner I EU om å styrke det det europeiske tilsynsregimet.

Hvitvasking og terrorfinansiering

Finans Norge arbeider løpende for å styrke finansnæringens innsats i kampen mot kriminalitet. En sentral oppgave er å bistå medlemmene i operasjonaliseringen av hvitvaskingsregelverket.

Paragraf. Foto.
Atle Roaldsøy

Atle Roaldsøy

advokat/fagdirektør

975 53 756 Atle.Roaldsoy@finansnorge.no