Norges Bank om utsikter til finansiell stabilitet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank om utsikter til finansiell stabilitet

Norges Bank publiserte i dag den årlige rapporten Finansiell stabilitet. Ifølge sentralbanken har utsiktene for finansiell stabilitet vært tilnærmet uendret det siste året. Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser er fortsatt ansett som de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet.

Skilt Norges Bank
Foto: Norges Bank

I rapporten Finansiell stabilitet analyseres de ulike potensielle risikofaktorene for det finansielle systemet. I årets rapport trekker sentralbanken frem følgende tre områder som de viktigste sårbarhetene:

Norges Bank mener blant annet at:

  • Rapportens stresstest tilsier at bankene må bruke den motsykliske bufferen og en del av de andre bufferne dersom de skal opprettholde kredittilbudet ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Stresstesten kan således tilsi at en større del av det samlede bufferkravet bør variere over tid.
  • Banker som beregner kapitalkrav med interne modeller, bør tillegge tapserfaringer fra kriser betydelig vekt når de beregner risikovekter på nærings eiendomslån. Statistikkgrunnlaget for næringseiendomspriser bør styrkes.
  • Flere deler av EUs kapitaldekningsregler (CRR/CRD IV) er fremdeles ikke innført i Norge, og de resterende kravene omhandler blant annet hvordan nasjonale tilpasningsmuligheter kan utnyttes. Utenlandske banker har stor markedsandel i det norske lånemarkedet. Skal norske myndigheter over tid opprettholde nasjonalt styringsrom, er det viktig at andre land anerkjenner norsk regulering på de områdene hvor det europeiske regelverket gir rom for nasjonale forskjeller.
  • I lys av innføringen av krisehåndteringsregelverket bør også endringer i kapitaldekningsregelverket vurderes. Det er viktig å samordne regelverkene slik at den samme definisjonen på systemviktighet blir benyttet både for krisehåndtering og kapitalkrav. Store regionale banker som blir klassifisert som for viktige til å avvikles, bør også vurderes underlagt tilsvarende kapitalkrav som systemviktige banker. Dessuten anføres det som aktuelt å krisehåndtere fremfor å avvikle mindre banker dersom mange slike banker rammes av krise samtidig. Derfor kan det være fornuftig at også mange mindre banker har fullstendig MREL.
  • Regulering av og tilsyn med betalingssystemet og sentrale leverandører bør innrettes slik at den samlede systemrisikoen kan overvåkes og begrenses. Det innebærer at elektroniske betalingssystemer er tilstrekkelig sikret og at uavhengige beredskaps løsninger er tilgjengelige. Det bør også utredes hvordan sentrale IKT-leverandører til betalings systemet best kan underlegges tilsyn, herunder om et slikt tilsyn skal være samordnet mellom relevante myndigheter. Norges Bank vurderer den finansielle infrastrukturen i Norge som sikker og effektiv.

Like konkurransevilkår

Finans Norge deler flere av Norges Banks vurderinger av innretningen av norske kapitalkrav. Det er viktig at bankene kan tære på oppbygd bufferkapital ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi. Når nasjonale handlingsrom i EU-regelverket benyttes, må dessuten kravene også omfatte filialer av utenlandske banker med norsk virksomhet.

– Vi stiller oss likevel kritiske til Norges Banks syn om at et fullstendig MREL-krav (krav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld) skal pålegges mange mindre banker. Et slikt krav bør begrenses til de største og systemviktige bankene i Norge, Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge. 

– Norges Bank mener at store regionale banker bør vurderes underlagt tilsvarende kapitalkrav som dagens systemviktige banker. Finanstilsynet har nylig fremmet et forslag som innebærer at seks regionbanker, som i dag ikke er pålagt et eget bufferkrav for systemviktighet, vil underlegges et slikt krav. Finans Norge vil gjøre en grundig vurdering av dette, men er samtidig overrasket over forslaget, sier Johansen.

Krisehåndteringsregler og kapitalkrav må vurderes helhetlig

– Finans Norge er enig i at nye krisehåndteringsregler og kapitalkrav bør vurderes helhetlig. For eksempel har britiske myndigheter i vurderingen av et riktig kapitalkravsnivå overveid virkningen av kapitalkrav og nye krisehåndteringsregler under ett. Ifølge britiske myndigheter bidrar nye krisetiltak til å redusere det riktige kapitalkravsnivået med 5 prosent av risikovektede eiendeler. Det illustrerer viktigheten av å se regelverkene i sammenheng, understreker Johansen.

– Vi legger vi til grunn at Finansdepartementet vil vurdere den ventede EØS-tilpasningen av kapitalkravene i Norge og systemviktighetsforslaget i sammenheng, og at systemviktighetsforslaget sendes på ordinær høring, poengterer Johansen.   

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no