Pensjonsmidlene kan forvaltes bedre

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Pensjonsmidlene kan forvaltes bedre

Fredag mottok Finansdepartementet en rapport fra en arbeidsgruppe som har utredet mulige endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Finans Norge mener mulighetsrommet bør utnyttes bedre enn det arbeidsgruppen foreslår, til kundens fordel. 

Illustrasjonsbilde av et eldre par som går tur på en strand
Foto: Shutterstock

En interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Arbeids- og sosialdepartementet, Finanstilsynet og Finansdepartementet har utgitt en rapport om mulige endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter som kan være til kundenes fordel. Finans Norge deltok i en referansegruppe til arbeidsgruppen og har gitt innspill til arbeidet underveis.

Bakgrunnen for utredningen er at kunder med garantert pensjon taper kjøpekraft med dagens ordning. Dagens regelverk virker som en tvangstrøye og gjør at kundenes pensjonspenger forvaltes kortsiktig og med lav risiko. Samlet tap i kjøpekraft kan bli så mye som 550 milliarder kroner dersom dagens regler ikke endres. Kapitaltilgangsutvalget (NOU 2018:5) understreker også at det bør legges til rette for at garanterte pensjonsprodukter kan forvaltes med vesentlig høyere aksjeandel.

Konkurranse og høyere aksjeandel i forvaltningen – til kundens beste

Arbeidsgruppens mandat har vært å vurdere mulige endringer som klart kan være til kundens fordel, altså at kunden får utsikter til en bedre forventet avkastning målt opp mot den risikoen de må bære på sine pensjonsmidler.

Velfungerende konkurranse for garanterte pensjonsprodukter kan skape rom for bedre langsiktig forvaltning og en overordnet målsetning bør være å legge til rette for at den kan gjenoppstå. Konkurransen opphørte i 2012, og vil først gjenoppstå når garanterte produkter blir lønnsomme igjen. Tiltak som mer fleksibel bufferkapital og at leverandørene kan få større andel av avkastningsoverskuddet vil kunne gjenskape konkurransen og vil derfor være klart til kundens fordel.

Fleksibilitet og langsiktig forvaltning

– Vi er positive til arbeidsgruppens utredning, men mener at bør utnytte mulighetsrommet i enda større grad. Det bør legges til rette for at garanterte produkter kan bli mer lønnsomme produkter og at disse produktene kan flyttes til andre leverandører, sier fagdirektør for pensjon, Tone Meldalen.

Økt fleksibilitet gir leverandørene mulighet til å øke aksjeandelen i forvaltningen. Med dagens ordning har leverandørene ingen insentiver til å ta økt risiko så lenge regelverket tilsier at man må skyte inn egenkapital ved negativ avkastning. Dette tjener ingen, verken leverandørene eller kundene. Tvert imot vil det være til kundens beste at leverandørene har insentiv til å skape høyest mulig avkastning så lenge man ikke risikerer å tape egenkapital.

Viktig at arbeidet følges opp

Finans Norge etterlyser flere tiltak for å sikre et velfungerende flyttemarked og at flest muligkunder får bedre forvaltning.

– Departementet bør utnytte mulighetsrommet fullt ut og det er viktig at dette arbeidet følges opp og at forslag om endringer i fripolisereglene sendes på høring så snart som mulig, sier Meldalen.

Arbeidsgruppens overordnede vurderinger:

1) Pensjonsleverandørene bør gis adgang til å tilby fripoliseinnehavere kompensasjon ved overgang til fripoliser med investeringsvalg. Det samme gjelder en mulighet for kundene til å velge raskere utbetaling av små pensjonsytelser.

2) Følgende endringer kan samlet sett gi positive nettoeffekter for kundene:

  • Å gi økt adgang til å differensiere hvor mye overskudd som skal settes av til tilleggsavsetninger, eller bufferfond
  • Å slå sammen tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til ett bufferfond som kan dekke negativ avkastning.

Arbeidsgruppen mener at selv om slike endringer vil kunne gi positive nettoeffekter for kundene, vil effekten av slike endringer være begrenset med dagens rentenivå og avhenge av leverandørenes tilpasninger og markedsutviklingen.

Hør også podkast om samme tema.

Podkast: Pensjonstvangstrøyen mykes opp

Den viktigste potten pensjonspenger for folk flest forsvarer knapt inflasjonsverdien på grunn av regelverket. Nå er noe i ferd med å skje. Kanskje kan de 350 milliardene som står i fripoliser endelig bli forvaltet fornuftig. Jan Otto Risebrobakken,...

Hva er garanterte pensjonsprodukter?

Med garanterte pensjonsprodukter menes kontrakter hvor kundene har krav på en bestemt pensjonsytelse. Dette gjelder kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven, herunder fripoliser som utgår fra slike ordninger. Kontraktene som gir garanterte ytelser, kan også være individuelle, som livrenter og IPA.