Manglende håndtering av overvann er et betydelig problem

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Manglende håndtering av overvann er et betydelig problem

Bevilgningens størrelse står foreløpig ikke i stil med størrelsen på problemet. Det skriver Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge i en kronikk i Dagbladet.

Hege Hodnesdal. Foto.
Overvann forårsaker store skader, skriver Hege Hodnesdal i denne kronikken. Foto: Kolonihagen.

Flom og overvann forårsaker årlig skader for flere milliarder kroner. Over tid forventes det også at endringene i klimaet vil bidra til at utfordringene knyttet til overvann øker ytterligere. Vil regjeringens satsing i neste års statsbudsjett være tilstrekkelig for å håndtere de uløste utfordringene i forlengelsen av klimaendringene som har lokal konsekvens?

Ekspertutvalg

Myndighetene nedsatte for noen år siden et ekspertutvalg for å vurdere utfordringene knyttet til flom og overvann. Bakgrunnen for utvalgets arbeid er en forventning om at klimaendringene vil kunne få stor betydning for naturrelaterte hendelser av direkte betydning for kommunene og innbyggerne. I årene framover vil vi ikke bare måtte belage oss på mer nedbør, men også mer intens nedbør. De forventede endringene gjør det nødvendig å finne gode løsninger som bidrar til at nedbørsmengdene lar seg håndtere i en tid der fortetting står høyt på mange kommuners agenda.

Et tydelig ekspertutvalg konkluderte gjennom sin utredning med at de totale skadekostnadene som oppstår i forlengelsen av overvann utgjør i størrelsesorden 1,6 til tre milliarder kroner hvert år. Tall fra våre medlemmer underbygger vurderingene av at manglende håndtering av overvann er et betydelig problem.

Vurdert i lys av ekspertutvalgets anbefalinger, er det svært gledelig at regjeringen i neste års statsbudsjett foreslår at NVE skal ha et særskilt ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbebygde strøk og veiledning til kommunal arealplanlegging. Desto mer uheldig er at bevilgningen til dette formålet er på beskjedne åtte millioner kroner.

Velferdsutfordring

For noen år tilbake svarte fire av ti norske kommuner at utfordringene knyttet til overvann utgjør en stor kostnads- og velferdstrussel. Det er liten grunn til å anta at dette har endret seg.

Dette tilsier også at Stortinget gjennom sin budsjettbehandling bør tilgodese NVE med et større beløp øremerket lokal bistand til forebygging av overvannsutfordringene. Bevilgningens størrelse står foreløpig ikke i stil med størrelsen på problemet. Over tid kan det koste både kommunene, innbyggerne og skadeforsikringsbransjen dyrt.

Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring

En rekke organisasjoner oppfordrer nå Stortinget til å øke bevilgningene til flom- og skredforebyggende tiltak. – Sett i lys av stadig nye naturskadehendelser pga. mer ekstremvær og uvanlige værforhold er det sterkt behov for å satse langt sterkere på å gjøre lokalsamfunn og næringsliv mer robuste mot framtidige flom- og skredhendelser gjennom forebyggende tiltak, heter det...