Høringsrush på Stortinget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høringsrush på Stortinget

De neste to ukene skal Finans Norge delta på totalt 9 av til sammen 11 budsjetthøringer i anledning statsbudsjettet for 2019. Her er en oversikt over dagene vi skal i de forskjellige komiteene.

Høringene Finans Norge skal delta på:

Komite:

Dato:

Saker:

Finanskomiteen

 

 

 15.okt.

 • Endringer i finansskatten må sikre at finansnæringens konkurransekraft ikke ytterligere forverres. Omleggingen må være provenynøytral i tråd med skatteforliket. 
 • Ikke gjør lovpålagte avsetninger for skadeforsikringsforetakene skattepliktige.
 • Det må etableres en regulatorisk sandkasse for FinTech bedrifter straks.
 • Av hensyn til omstillingsevnen i næringslivet og tilgang på kapital, er det avgjørende at Stortinget sikrer at Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger følges opp så raskt som mulig.
 • Det er viktig at Stortingets finanskomite er bevisst på den viktige rollen norsk finansnæring spiller når det gjelder finansiering av vekst og omstilling i norske virksomheter. Det gjelder også omstilling for å sikre grønn konkurransekraft hvor finansnæringen både er en aktiv pådriver gjennom sitt eierskap og sin långivning, og gjennom sin kanalisering av kapital til nye bærekraftige prosjekter.

Utenriks- og forsvarskomiteen

 

 

 15.okt.

 • Finansnæringen er en del av samfunnssikkerheten
 • Finansnæringen er tjent med proaktivt, engasjert og inkluderende samarbeid i EØS
 • Norsk finansnæring i verden etter Brexit

Næringskomiteen

 

16.okt.

 • Det må etableres en regulatorisk sandkasse for FinTech bedrifter straks.
 • Endringer i finansskatten må sikre at finansnæringens konkurransekraft ikke ytterligere forverres. Omleggingen må være provenynøytral i tråd med skatteforliket. 
 • Av hensyn til omstillingsevnen i næringslivet og tilgang på kapital, er det avgjørende at Stortinget sikrer at Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger følges opp så raskt som mulig.
 • Det er viktig at Stortingets næringskomite er bevisst på den viktige rollen norsk finansnæring spiller når det gjelder finansiering av vekst og omstilling i norske virksomheter. Det gjelder også omstilling for å sikre grønn konkurransekraft hvor finansnæringen både er en aktiv pådriver gjennom sitt eierskap og sin långivning, og gjennom sin kanalisering av kapital til nye bærekraftige prosjekter.

Arbeids- og sosialkomiteen

16.okt.

 • Rammevilkårene innenfor arbeidslivet må moderniseres. Dette vil sikre norske arbeidsplasser i fremtiden.
 • Mangfold i arbeidslivet gir innovasjon og økt konkurransekraft. Derfor må mangfold stimuleres.
 • Sykelønnsordningen må gjøres bærekraftig – også for fremtidens arbeidstakere.
 • Det er viktig at Arbeids- og sosialkomiteens medlemmer er bevisst på den viktige rollen norsk finansnæring spiller når det gjelder finansiering av vekst og omstilling i norske virksomheter. Det gjelder også omstilling for å sikre grønn konkurransekraft hvor finansnæringen både er en aktiv pådriver gjennom sitt eierskap og sin långivning, og gjennom sin kanalisering av kapital til nye bærekraftige prosjekter.

Familie- og kulturkomiteen

 

 

 

18./22.okt.

 • Mangfold i arbeidslivet gir innovasjon og økt konkurransekraft. Derfor må mangfold stimuleres.
 • Finans Norge støtter regjeringens forslag om å forankre likestillingsarbeidet i virksomhetens styre.
 • Foreldrepermisjonen må på sikt likedeles mellom foreldrene.
 • Finans Norge støtter Regjeringens forslag til økt fedrekvote ved 80 prosent uttak.
 • Fedre må få selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.
 • Kontantstøtten må avvikles.
 • Positiv budsjettøkning for Forbrukertilsynet. Økningen må også brukes til tilsyn med avtalevilkår for nye digitale fullmakttjenester på betalingsområdet.
 • Det er viktig med god markedsregulering av digitale plattformers ansvar – dette må også gjelde på finansområdet (f.eks Crowdfunding, venneforsikring, vennebetaling og vennelån).
 • Den varslede «Stortingsmelding om forbrukerpolitikken» må inneholde en diskusjon om organiseringen av forbrukerapparatet.
 • Husholdningenes gjeldssituasjon tilsier endringer i gjeldsinformasjonslovgivningen.

Utdannings- og forskningskomiteen

23./25.okt.

 • Personlig økonomi i skolen
 • Kompetansereform

Energi- og miljøkomiteen

 

23.okt.

 • Staten må ta et større og tydeligere ansvar for å bistå kommunene i håndtering av overvannsutfordringene.
 • Staten må sørge for at kommunene får økt kunnskap om naturskaderisiko gjennom offentlig-privat samarbeid. 

Kommunal- og forvaltningskomiteen

23.okt.

 • Kommunene må settes bedre i stand til å håndtere overvannsutfordringene. 
 • Staten må sørge for at kommunene får økt kunnskap om naturskaderisiko gjennom offentlig-privat samarbeid. 

Justiskomiteen

 

24.okt.

 • Etterslepet i politiets IKT-løsninger 
 • Politiets bemanning
 • ID-forvaltningen