Frykter unødvendig byråkrati

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Frykter unødvendig byråkrati

Barne- og likestillingsdepartementet har hatt forslag om å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet på høring. Finans Norge frykter at forslaget vil gi unødvendig byråkrati for mindre virksomheter, men støtter at likestillingsarbeidet forankres i styrene. Dette er i tråd med finansnæringens egne anbefalinger.

Illustrasjon som viser menneskefigurer rundt et bord med en paragraf midt på bordet

Aktivitets- og redegjørelsesplikten pålegger virksomheter å jobbe med likestilling og vise hvordan man jobbe med det. Slike pålegg kan være viktig og bidra til at arbeidsgivere har oppmerksomhet på dette området, men Finans Norge mener det er kulturen i virksomheten og virksomhetenes egne tiltak som er avgjørende. Kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten bør derfor holdes på et fornuftig nivå for å gi rom og fleksibilitet for de grep hver enkelt bedrift velger å jobbe med for å oppnå målsettingen.

Hovedpunktene i Finans Norges høringssvar

  • Finans Norge støtter departementets anbefaling om at likestillingsarbeidet knyttes til virksomhetenes redegjørelse av samfunnsansvar.
  • Finans Norge støtter forslaget om å forankre likestillingsarbeidet i virksomhetens styre. Dette er i tråd med finansnæringens egne anbefalinger.
  • Finans Norge har tidligere uttrykt skepsis til å pålegge virksomhetene å jobbe med likestilling etter en konkret arbeidsmetode, og gjentar dette i høringssvaret.
  • Vi fraråder utvidelse av virkeområdet for aktivitets- og redegjørelsesplikten til virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte. Dette kan skape unødvendig byråkrati for mindre virksomheter og redusere muligheten for lokale tilpasninger der behovet for fleksibilitet er størst.
  • Utvidelse av virkeområdet for den pålagte arbeidsmetoden til mindre virksomheter vil fort støte mot hensynet til personvern.
  • Kartlegging av ufrivillig deltid er kun relevant for deler av arbeidslivet og det virker unødvendig byråkratisk å generalisere dette for alle.
  • Det er ikke behov for et uttrykkelig forbud mot sammensatt diskriminering.

Finans Norges posisjon for mangfold og likestilling 

I arbeidet med mangfold og likestilling mener Finans Norge det er viktig å vektlegge både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske gevinster. At virksomhetene rekrutterer talenter med ulik bakgrunn knyttet til kjønn, alder, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kulturell og sosial bakgrunn fører til innovasjon og verdiskaping. Det bør derfor være i alle virksomheters interesse å jobbe systematisk med dette.

Mangfold og likestilling er prioriterte områder for finansnæringen fremover. For å oppnå varige endringer må det arbeides systematisk og langsiktig, både i den enkelte bedrift og i arbeidslivets organisasjoner, i tillegg til holdningsskapende arbeid i skole og utdanning. Finans Norges har nylig utarbeidet en egen posisjon for mangfold og likestilling.