Forsikringsselskapene positive til å dele viktige klimadata

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forsikringsselskapene positive til å dele viktige klimadata

En forskningsrapport fra Klima2050 viser at forsikringsselskapene er positive til å dele viktige klimadata. Det gir kommuner og andre bedre beslutningsgrunnlag i saker om arealplaner og vedlikehold av infrastruktur.

Lagerbygning i løse lufta etter uvær. Foto.
Foto: If

Forskningsoppdraget er initiert av Finans Norge i samarbeid med Klima2050 og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Rapporten er et resultat av intervjuer med de største selskapene og er en del av vårt langsiktige samarbeid med lokale og nasjonale myndigheter. Resultatet i rapporten vil være et viktig fundament for arbeidet med finansnæringens veikart om grønn konkurransekraft.

Innsikt i klimarisiko

Skadedataene fra forsikring gir kommuner og forebyggende nasjonale myndigheter verdifull innsikt i klimarisikoen i de sårbare områdene. Det bør gi grunnlag for mer treffsikre investeringer i flom- og overvannsløsninger som i neste omgang innebærer færre skader.

Hvert år utbetales det over to milliarder kroner fra forsikringsselskapene bare på bygninger som rammes av flom- og overvannskader.

Nasjonal database med skadedata

Samarbeidet mellom Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap innebærer at skadedata på adressenivå skal inn i en nasjonal database for bedre forståelse av risiko og som analyseverktøy.

DSBs Kunnskapsbank skal sammenstille data på samfunnssikkerhetsområdet på en slik måte at myndighetene kan styrke kommunenes og fylkesmennenes arbeid med forebygging av naturhendelser.

Prosjektet er unikt i global målestokk og vil formidles til EU, OECD, FN og andre internasjonale organisasjoner som har fulgt vårt arbeid.

Flere værskader

Klimaendringene gir større mengder nedbør og mer intenst vær. Skadestatistikk fra forsikringsnæringen i Norge viser en økning i erstatningsutbetalingene etter værskader. De ti siste årene er det utbetalt over 24 milliarder kroner i erstatning til slike skad...

Foto. Vannet flommer over ved siden av bygning.

Finansnæringen skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp

Nå har også finansnæringen samlet seg bak et klimaveikart. Gjennom å gi lån til grønne prosjekter, bruke renta for å dreie utviklingen over til bærekraftige investeringer, plassere kundemidler i fremtidsrettede prosjekter og selskaper, samt prise forsikring...

Ola Elvestuen, Geir Olsen og Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer overrekker veikartet til statsråd Ola Elvestuen og statssekretær Geir Olsen onsdag 6. juni