Finans Norges videre arbeid med statsbudsjettet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norges videre arbeid med statsbudsjettet

Finans Norge har etter grundig gjennomgang av regjeringens forslag til nytt statsbudsjett identifisert noen saker som særlig vil bli prioritert i forbindelse med den politiske dialogen de nærmeste ukene.

Regjeringen la 8. oktober frem forslag til nytt statsbudsjett for 2019. Flere av forslagene i høstens statsbudsjett har direkte konsekvenser for finansnæringen. I tillegg påvirker en rekke av regjeringens prioriteringer finansnæringen indirekte gjennom de satsninger, vurderinger og avveininger som foretas på de generelle politikkområdene som påvirker alle virksomheter.  

Under følger en oversikt over de viktigste sakene Finans Norge konsentrerer sitt videre næringspolitiske arbeid i forbindelse med høstens statsbudsjett rundt. 

Helt eller delvis reduksjon av den merbelastning uendret selskapsskattesats for finansnæringen medfører for våre medlemsvirksomheter

Finans Norge krever at regjeringens forslag til generell selskapsskattereduksjon utvides til også å omfatte finansnæringen. Alternativt må statens forventede merinntekter knyttet til at finansnæringen ikke får redusert selskapsskatt brukes for å redusere den forhøyde arbeidsgiveravgiften med tilsvarende beløp (700 millioner kroner).

Snarlig prioritering av en regulatorisk sandkasse for Fintech

Finans Norge er skuffet over at man fortsatt ikke har fått på plass en regulatorisk sandkasse for Fintech. Finans Norge vil i den videre politiske dialogen understreke behovet for at man fra Stortingets side synliggjør en sterk, tverrpolitisk utålmodighet i møte med behovet for å legge bedre til rette for økt innovasjon i skjæringspunktet mellom finans og teknologi.

Tydelig forventning om konkret oppfølgning av Kapitaltilgangutvalgets viktigste vurderinger og anbefalinger i løpet av 2019 i regi av regjeringen/NFD

Finans Norge er skuffet over at regjeringen i forbindelse med neste års statsbudsjett ikke synliggjør konkret oppfølging av viktige anbefalinger som Kapitaltilgangsutvalget kom med tidligere i år.

Finans Norge vil minne Stortinget om behovet for en tydelig og målrettet oppfølgning av Kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger. Spesielt er det viktig at man understreker behovet for oppfølging på de områder Finans Norge anbefalte i forbindelse med høringsrunden i anledning utvalgets innstilling tidligere i år.  

Økt satsing på forebyggende tiltak på området for overvann og flom

Finans Norge vil i forbindelse med det videre arbeidet med neste års statsbudsjett jobbe for at Stortinget prioriterer økte midler til NVE når det gjelder stillinger/ressurser forbeholdt NVEs arbeid med å bistå kommunene i håndtering av overvann og flom i tettbebygde strøk. Den foreslåtte bevilgningen bør økes med minst 10 millioner kroner utover regjeringens forslag i OEDs budsjett. Forslaget om økte bevilgninger må sees i nær sammenheng med Finans Norges krav om at kommunene tar et større ansvar for håndtering av utfordringene knyttet til overvann og flom.