Endringer i innskuddsgarantiordningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i innskuddsgarantiordningen

For å implementere EU-direktiver i norsk rett er deler av finansforetaksloven revidert. Lov om endringer i finansforetaksloven mv. som gjelder innskuddsgarantien og krisehåndtering av banker trer i kraft 1. januar 2019.

Bilde av et EU-flagg

Garantibeløpet i den norske innskuddsgarantiordningen vil fortsatt være 2 millioner kroner per kunde per bank. I tillegg vil bankinnskudd som følger av særlige livshendelser og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene være dekket med et ubegrenset beløp. Dette gjelder for eksempel ved salg av bolig, arv og forsikringsutbetalinger.

Det er ikke avklart om beløpsgrensen i Norge i fremtiden vil bli redusert til et beløp tilsvarende 100 000 euro. Dette vil kreve en ytterligere lovendring og vil i så fall bli offentlig kjent i god tid før en eventuell endring trer i kraft.

Et viktig formål med EU-direktivene er å skape like konkurransevilkår for banker som operer i de samme markedene. En del norske banker tar imot innskudd fra innbyggere i andre land i EØS-området, enten ved at de har opprettet en utenlandsk filial av den norske banken, eller at de driver virksomheten direkte fra hjemlandet, såkalt grensekryssende virksomhet.

Garantigrense 100 000 euro for alle kunder i utlandet

Garantibeløpet for kunder som har innskudd i norske bankers filialer i EØS-området er etter dagens regelverk 100 000 euro. Dette tilsvarer garantibeløpet som gjelder innenfor EØS-området. Etter dagens regelverk gjelder denne bestemmelsen ikke for banker som tilbyr tjenestene på grensekryssende basis. Slike innskudd har derfor en dekning på 2 millioner kroner. Etter lovendringen trer i kraft 1. januar 2019 vil garantibeløpet innenfor EØS-området være 100 000 euro uavhengig av hvordan banken har organisert den utenlandske virksomheten.

En norsk bank som opererer i Sverige, vil etter lovendringen tilby innskuddsgaranti på 100.000 euro for svenske kunder uavhengig av om de har filial der eller tilbyr tjenestene på grensekryssende basis. Akkurat slik en svensk bank gjør for sine svenske kunder.

Lovendringen sørger for at banker som operer i de samme markedene, vil tilby samme beløp for innskuddsgaranti.

Fortsatt 2 milloner kroner

For norske kunder med innskudd i norske banker eller norske filialer av utenlandske banker som er medlem i Bankenes sikringsfond, vil garantibeløpet fortsatt være 2 millioner kroner.

Hele medlemslisten til Bankenes sikringsfond

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no

Norske bankers filialer i EU-/EØS-land:

Garantibeløpet for bankkunder som har innskudd i norske bankers filialer i EU-/EØS-land er 100 000 euro. Dette gjelder for eksempel kunder i filialene til DNB og Santander i Sverige og Danmark. Garantibeløpet vil fortsatt være 100 000 euro etter 1. januar 2019. 

Grensekryssende virksomhet:

Enkelte norske banker har organisert sin utenlandske virksomhet i EU-/EØS-området som grensekryssende virksomhet. Dette vil si at bankdriften i utlandet drives fra organisasjonen i Norge. Eksempler er Bank Norwegian, Instabank, Monobank og BN Bank. Garantibeløpet til kunder i den utenlandske virksomheten til disse bankene er nå 2 millioner kroner. Fra og med 1. januar 2019 vil beløpsgrensen på 100 000 euro gjelde for alle kunder som har innskudd i bankers virksomhet i EU-land, uavhengig av om banken er organisert som filial eller grensekryssende virksomhet.

Overgangsregel:

Enkelte norske banker med grensekryssende virksomhet innenfor EU/EØS-området har tilbudt fastrenteinnskudd. Slike innskudd vil være garantert med inntil 2 millioner kroner frem til utløpet av fastrenteperioden.