10

Gå til hovedinnhold

10

200.000 tæpper hver dag

Kontaktløse betalinger tar skikkelig  av i Norge. I snitt tæpper nordmenn kortet sitt rundt 200 000 ganger hver dag, ifølge  Vipps.

Foto av en som betaler kontaktløs i butikk
I april neste år blir beløpsgrensen hevet ytterligere slik at man kan tæppe uten PIN-kode opp til 400 kroner. (Foto:BanKAxept)

Risikokapital for grønn vekst og verdiskaping i Norden

Tilgang på risikokapital er en forutsetning for innovasjon, entreprenørskap, vekst, verdiskaping og nye arbeidsplasser. I en rapport bestilt av Nordisk ministerråd, beskriver Idar Kreutzer 16 konkrete forslag som kan gi bedre tilgang til risikokapital i...

Idar Kreutzer. Foto.

Norges Bank om utsikter til finansiell stabilitet

Norges Bank publiserte i dag den årlige rapporten Finansiell stabilitet. Ifølge sentralbanken har utsiktene for finansiell stabilitet vært tilnærmet uendret det siste året. Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser er fortsatt ansett som de viktigst...

Skilt Norges Bank
Foto: Norges Bank

Finans Norge i ni budsjetthøringer

Regjeringen la 8.oktober d.å. frem forslag til nytt statsbudsjett for 2019. Gjennom budsjettet ble det varslet flere konkrete endringer på blant annet skatteområdet av direkte relevans for Finans Norges medlemmer.  Finans Norge har som et ledd i arbeidet med å ivareta finansnæringens interesser deltatt på totalt ni budsjetthøringer i regi av Stortinget.

Tydelig krav om endring av finansskatten

Finans Norge har de siste ukene jobbet tett opp mot det politiske miljø for å oppnå økt forståelse for hvorfor skatteforskjellen mellom finansnæringen og alt annet næringsliv ikke bør økes ytterligere i neste års statsbudsjett. Regjeringens forslag til statsbudsjett er i strid med to tydelige stortingsvedtak og bør avvises i budsjettbehandlingen.  

Uendret styringsrente

Et enstemmig hovedstyre i Norges Bank har besluttet at styringsrenten fortsatt skal ligge på dagens nivå på 0,75 prosent.

Norges bank illustrasjon
Norges Bank holder styringsrenten uendret på dagens rentemøte. Foto: Norges Bank

Undersøkelse om mangfold

Flere og flere norske bedrifter ser behov for å øke mangfoldet blant de ansatte. Mangfold står også høyt på den politiske dagsorden. Finans Norge ønsker å undersøke nåsituasjonen i finansnæringen og sender derfor ut en spørreundersøkelse til våre...

Illustrasjonsbilde mangfold

Endringer i innskuddsgarantiordningen

For å implementere EU-direktiver i norsk rett er deler av finansforetaksloven revidert. Lov om endringer i finansforetaksloven mv. som gjelder innskuddsgarantien og krisehåndtering av banker trer i kraft 1. januar 2019.

Bilde av et EU-flagg

Finanstilsynet må vurdere klimarisiko

Dagens Næringsliv skriver på lederplass 24. oktober at Finanstilsynet må sette klimarisiko på dagsordenen. Det støtter vi i finansnæringen. 

Kloden i våre hender
Klimarisiko påvirker finansiell stabilitet og Finanstilsynet må inkludere det i sine analyser. Foto: Shutterstock

Finans Norges videre arbeid med statsbudsjettet

Finans Norge har etter grundig gjennomgang av regjeringens forslag til nytt statsbudsjett identifisert noen saker som særlig vil bli prioritert i forbindelse med den politiske dialogen de nærmeste ukene.

Finanstilsynet vil ha økte kapitalkrav for regionbankene

Finanstilsynet foreslo 19.10.18 å innføre et nytt kriterium for identifikasjon av systemviktige finansforetak basert på utlån på regionnivå. Forslaget innebærer at seks regionbanker, som i dag ikke er pålagt et eget bufferkrav for systemviktighet, vil underlegges et slikt krav.

Støtter hovedelementene i forslag til ny sentralbanklov

Finansdepartementet har lagt fram en stortingsmelding om ny sentralbanklov med syn på hvordan Norges Bank og den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) bør organiseres og styres. 

Innspill til endringer i tvisteloven

I høringssvar til Justisdepartementet er Finans Norge opptatt av at domstolene har tilstrekkelige virkemidler for effektiv gjennomføring av saksforberedelse og hovedforhandling. Det samme gjelder for begrensning av sakskostnadene.

Innspill om gjeldsinformasjon, foreldrepermisjon og kontantstøtte

I rekken av høringsinnspill til statsbudsjett var det i dag Stortingets familie- og kulturkomité som sto for tur. Fjerning av kontantstøtten, likedeling av foreldrepermisjon og mer enn usikret gjeld inn i gjeldsinformasjonsportalen, var saker som ble tatt opp med komiteen.

Manglende håndtering av overvann er et betydelig problem

Bevilgningens størrelse står foreløpig ikke i stil med størrelsen på problemet. Det skriver Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge i en kronikk i Dagbladet.

Hege Hodnesdal. Foto.
Overvann forårsaker store skader, skriver Hege Hodnesdal i denne kronikken. Foto: Kolonihagen.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert (nr. 76). Her finner du 70 artikler om bl.a. status for EØS-avtalen på finansområdet, ny hvitvaskingslov og forskrift, samt norsk gjennomføring av EUs kredittinstitusjons- og betalingsformidlingsdirektiv (CRDIV og PSD2). 

Ber Stortinget prioritere flom- og skredsikring

En rekke organisasjoner oppfordrer nå Stortinget til å øke bevilgningene til flom- og skredforebyggende tiltak. – Sett i lys av stadig nye naturskadehendelser pga. mer ekstremvær og uvanlige værforhold er det sterkt behov for å satse langt sterkere på å gjøre lokalsamfunn og næringsliv mer robuste mot framtidige flom- og skredhendelser gjennom forebyggende tiltak, heter det...

Med klar beskjed til Stortingets finanskomité

Mandag var Finans Norge på høring i Stortingets finanskomité. Først og fremst med sterke innvendinger mot forslaget om å øke finansskatten. Her er våre innspill til komiteen.

Foto: Idar Kreutzer da han hadde innlegg i Stortingets finanskomite mandag 15. oktober 2018

Skader for 100 millioner meldt etter flommen

Flommen gjorde aller størst skade i Skjåk i Gudbrandsdalen og i Luster i Sogn og Fjordane. Den har rammet enkeltsamfunn hardt og den traff svært lokalt. I tillegg er det meldt om mange skader på Vestlandet på grunn av kraftig nedbør.

Statsbudsjettet: Modernisering av arbeidslivet

Rammevilkårene i arbeidslivet må moderniseres for å sikre arbeidsplassene i framtiden. Sykelønnsordningen må på dagsordenen og pensjonsordningene må understøtte arbeidslinjen. Det er noen av innspillene som Finans Norge gir i dagens høring om statsbudsjette...

Runa Opdal Kerr. Foto.
Sykelønnsordningen må på dagsordenen, mener Finans Norges arbeidslivsdirektør, Runa Opdal Kerr.

Ny hvitvaskingslov: Større ansvar tildeles finansnæringen

Den nye hvitvaskingsloven som trer i kraft 15. oktober, skjerper kravene til kundetiltak og pålegger ledelse og styre et større ansvar. Det innføres også administrative sanksjoner for foretak og personer som ikke etterlever loven.

Høringsrush på Stortinget

De neste to ukene skal Finans Norge delta på totalt 9 av til sammen 11 budsjetthøringer i anledning statsbudsjettet for 2019. Her er en oversikt over dagene vi skal i de forskjellige komiteene.

Åpent møte om alternative referanserenter

Arbeidsgruppen for alternative referanserenter i norske kroner inviterer til et åpent møte for alle interessenter 20. november hos Norges Bank. Se arbeidsgruppens side hos Norges Bank for mer informasjon og påmelding.

Onsdag 31. oktober: Klimarisiko i finansnæringen

Klimaendringene endrer risikobildet for aktører som finansierer, forsikrer og investerer i infrastruktur. Hvilken informasjon og hvilke verktøy vil bidra til at målene nås og klimarisikoen reduseres?  Norsif og Sustainability Hub  inviterer næringsliv og offentlige aktører til panelsamtale.