Ønsker helhetlig regelverksutforming og rask avklaring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ønsker helhetlig regelverksutforming og rask avklaring

Finans Norge har i dag avgitt høringssvar til Finanstilsynet om forslag til utfyllende forskrifter om krisehåndtering i banksektoren, innskuddsgaranti og Bankenes sikringsfond. Bankene ønsker helhetlig regelverksutforming og rask avklaring.

Fastsettelsen av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) avhenger blant annet av kapitaldekningskravene for norske banker. Finans Norge mener at det er viktig at myndighetene foretar en samfunnsøkonomisk konsekvensanalyse av de samlede kravene som pålegges norske banker, herunder kapitalkrav og MREL.

Må harmoniseres

Finans Norge mener også at norsk praktisering av MREL må harmoniseres med det reviderte EU-regelverket når det blir vedtatt. Det må blant annet være rom for at ikke hele MREL-kravet for en bank skal være oppfylt ved etterstilt gjeld. Dessuten må norske myndigheter så tidlig som mulig kommunisere hvilke banker som skal omfattes av krisehåndtering og størrelsen på MREL-kravet.

Samtidig må det fastsettes hvilke banker som blir underlagt forenklede krav til andre beredskapstiltak og hvilket innhold som skal ligge i de forenklede kravene.

Innskuddsgarantibeløpet må avklares

Finans Norge mener at det snarlig må avklares om det norske innskuddsgarantinivået i bankenes innskuddsgarantiordning på 2 millioner kroner kan videreføres, eller om dette skal reduseres til det harmoniserte EU-nivået på 100 tusen euro.

En ordning med lavest mulig kostnad

Videre må det ved vurdering og utforming av den fremtidige organiseringen av Bankenes sikringsfond legges betydelig vekt på hvilke ordninger som gir lavest kostnader for næringen siden næringen finansierer ordningen i sin helhet.