Økt styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt styringsrente

Et enstemmig hovedstyre i Norges Bank har i dag besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Dagens beslutning var i stor grad ventet og innebærer den første renteøkningen siden 2011.

Norges Banks beslutning følges av oppdaterte prognoser i Pengepolitisk rapport 3/18. I rapporten har hovedstyret oppsummert de mest sentrale faktorene som har påvirket prognosene denne gangen.

Graf som viser utviklingen i styringsrenten med usikkerhetsvifte.

Viktigste drivere

Rentehevingen kommer etter en periode med lavere arbeidsledighet og sterkere vekst i norsk økonomi. Utviklingen har vært understøttet av lave renter, høyere oljepris og bedring internasjonalt. Norges Bank forventer at den gode utviklingen i norsk økonomi vil fortsette.

Av øvrige sentrale elementer nevner Norges Bank at prisveksten har steget vesentlig så langt i år, som følge av høyere elektrisitetspriser og en økning i den underliggende prisveksten. Kronen har styrket seg, men er noe svakere enn det Norges Bank la til grunn i sine prognoser fra juni.

Norges Bank peker videre på usikkerhet rundt situasjonen internasjonalt knyttet til proteksjonisme og uro i enkelte fremvoksende økonomier. Dette kan bidra til å dempe den økonomiske utviklingen i en liten åpen økonomi som den norske.

Fremtidsutsikter

Norges Bank viser til at utsiktene og risikobildet fremover taler for en gradvis renteoppgang. Ettersom det er usikkerhet forbundet med høyere renter gitt en lang periode med lav rente gis det uttrykk for at man bør gå varsomt frem i rentesettingen. Imidlertid tar Norges Bank til orde for at styringsrenten kan bli hevet ytterligere i første kvartal 2019.

Neste rentebeslutning blir offentliggjort 25. oktober.

Uendret motsyklisk kapitalbuffer

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Det innebærer at kravet fortsatt vil være 2 prosent. Norges Bank viser til at finansielle ubalanser samlet sett er lite endret siden forrige kvartal.

Bankenes rentemargin og forbrukernes oppgave

Å lage ett tall som uttrykker bankenes rentemargin, er vanskelig. Lånerenten varierer fra kunde til kunde, og innlånskostnaden til bankene er sammensatt og varierer fra bank til bank. Dette bør bekymre forbrukerne lite. Deres viktigste oppgave er å sørge fo...

Tom Staavi. Foto.
Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no