Hold igjen på pengebruken - prioriter det som skaper verdier

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hold igjen på pengebruken - prioriter det som skaper verdier

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges frem mandag 8. oktober. Finans Norge forventer at regjeringen holder tilbake på oljepengebruken i forslaget til statsbudsjett og at Stortinget behandler budsjettforslaget med tilsvarende disiplin. 

Illustrasjonsbilde: Grafer og tall
Foto: Shutterstock

Vi står overfor et tydelig skift i økonomien, der mange år med rom for en ekspansiv finanspolitikk, nå må erstattes av en helt annen disiplin i den offentlige pengebruken. Vi ser at kapasitetsutnyttelsen i økonomien er høy, sysselsettingen øker og inflasjon og renter er på vei opp.  Det er nå avgjørende viktig at finanspolitikken gjør sin del av jobben, og bidrar til å dempe presset i økonomien.

Finans Norges fem forventninger til budsjettet:

1.  Strammere finanspolitikk for ikke å forsterke presstendenser og økt rente

2.  Reformer som stimulerer arbeidstilbudet og øker produktiviteten i offentlig sektor

3.  Målrettet utvikling av grønn konkurransekraft og forsterket satsing på kunnskap, digitalisering og langsiktige forutsigbare rammebetingelser som kobler forskning og næringsliv

4.  Tiltak for å redusere totale byggekostnader for å sikre en bærekraftig utvikling i boligpriser og husholdningsgjeld.

5.  Etablere en regulatorisk sandkasse for utvikling av finansiell teknologi

Tid for de store reformene

Handlingsrommet i finanspolitikken strammes kraftig til og vil bli betydelig redusert de kommende årene. Langsiktig bærekraft i økonomien, og velferdstilbudet krever reformer som stimulerer arbeidstilbudet og øker produktiviteten i offentlig sektor. Det langsiktige presset på statsfinansene som oppstår når oljeinntektene som andel av økonomien faller, og en stadig eldre befolkning krever økte offentlige utgifter til alderspensjoner, helse og omsorg, kan bare løses gjennom økt arbeidstilbud og økt produktivitet hele økonomien, også i offentlig sektor. 

Regjeringen bør invitere til brede politiske flertall om reformer som skaper bærekraft i økonomien og unngår å sende en gigantisk skatteregning til framtidige generasjoner.

Et arbeidsliv i endring

Globalisering, digitalisering og automatisering av arbeidsoppgaver vil endre arbeidslivet. Dette stiller nye krav til kompetanse og omstillingsevne. Systemer, regler og velferdsordninger må endres slik at de legger til rette for økt arbeidsinnsats. Omstillingsevnen må økes gjennom kompetanseheving, bedre samarbeid, økt fleksibilitet i arbeidslivet, aktivitetsbaserte stønadsordninger og bedre integrering. Offentlig sektor må øke produktiviteten og levere bedre resultater. Det krever hardere prioritering av mål, mindre byråkrati og rom for å ta ned mindre prioriterte aktiviteter og flytte ressurser dit behovet er størst.

Bruk pengene på de riktige tingene

Vi må vri deler av den offentlige pengebruken mot tiltak som kan gi positive effekter over tid. Det innebærer særlig en offensiv oppfølging av behovet for å skape nye bærekraftige arbeidsplasser. Norge må skape en million nye arbeidsplasser i privat sektor frem til 2060 for å opprettholde velferdsnivået. Det må derfor satses på kunnskap og utdanning, og langsiktige forutsigbare rammebetingelser som kobler forskning og næringsliv, og som stimulerer til kompetanseutvikling. Vi vil særlig peke på oppfølging av forslagene i kapitaltilgangsutvalget som viktige tiltak for vekst og varige arbeidsplasser.

Regjeringen må sette fortgang i det grønne skiftet og bruke de virkemidler man har tilgjengelig for å få til de nødvendige endringer. Det er fremmet nok strategier og innspill. Nå må dette følges opp med tiltak. Vi trenger politikk som bidrar til økt digitalisering av hele samfunnet, også i det offentlige. Her kan store samfunnsbesparelser realiseres raskt, og nye virksomheter og teknologier kan utvikles.

Behov for forsterket boligstrategi

Det er de samlede kostnadene ved boligutvikling som over tid bestemmer boligprisene. Politiske tiltak som skal sikre en bærekraftig utvikling i boligpriser og husholdningsgjeld må derfor bidra til å redusere de totale byggekostnadene. En politikk for billigere boligbygging oppnås blant annet gjennom samferdselspolitikken, konkurransepolitikken og kommunalpolitikken. Regjeringen la frem en strategi for boligmarkedet i juni 2015, der formålet var å bidra til raskere, enklere og billigere boligbygging. En oppdatert strategi ble presentert i juni 2018.

Bør konkretiseres ytterligere

Finans Norge mener at regjeringens strategi inneholder de viktigste analysene og målsettingene, men den er for lite kraftfull. Den bør ytterligere konkretiseres, videreutvikles og ikke minst iverksettes. Særlig bør regjeringen styrke tiltakene for økt produktivitet i boligbyggingen, herunder digitalisering innenfor plan- og bygningsrettsområdet, og tiltak for økt boligbygging i pressområder. Prioriteringer i samferdselspolitikken må avspeile behov i pressområder, som innebærer at storbyområder gjøres effektivt sett utvides gjennom markert reduksjon i reisetider.

Regulatorisk sandkasse – nå

Norge har gode muligheter til å støtte opp under og forsterke utviklingen som skjer innenfor fintech. Her kan det ligge potensial for både verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, men vi er avhengige av at nye selskaper med gode ideer ikke blir hemmet av regulatoriske barrierer. Vi forventer at regjeringen følger opp stortingsflertallets klare henstilling om å etablere en regulatorisk sandkasse i Norge. Sandkassen vil fungere som et lukket miljø for innovasjon, hvor fintechbedrifter - både startups og etablerte aktører - kan få muligheten til å teste ut sine forretningsideer uten å måtte forholde seg til alle regulatoriske krav og kapitalkrav i markedet. Finansnæringen er i sin natur en grensekryssende virksomhet. Innretningen på sandkassen må derfor samsvarer med tilsvarende løsninger i andre nordiske land for å stimulere samarbeid og sikre alle aktørene de samme rammebetingelsene over landegrensene.

Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no
Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no