God vekst i innskuddspensjon

Gå til hovedinnhold
Publisert:

God vekst i innskuddspensjon

Ved utløpet av andre kvartal 2018 forvaltet livsforsikringsselskapenes til sammen ca. 233 mrd kroner i innskuddspensjon. Dette er en økning på 20 prosent siden utløpet av andre kvartal 2017. 

Folkemengde. Foto.

Innbetalinger til innskuddspensjonsordninger utgjorde 14 mrd. kroner i løpet av 2. kvartal 2018, viser Finans Norges statistikk.

Forpliktelsene i innskuddspensjon består av både kapital for ansatte (aktive medlemmer) og pensjonskapitalbevis for tidligere ansatte og pensjonister. Pensjonskapitalbevis er et bevis for opptjente pensjonsrettigheter for arbeidstakere som tidligere har vært medlem av en bedrifts innskuddspensjonsordning og som har sluttet i bedriften, enten for å begynne i ny jobb eller for å starte uttak av alderspensjon.     

– De fleste norske arbeidstakere i privat sektor har innskuddspensjon fra sin arbeidsgiver. Ved siste årsskifte hadde om lag 1,4 millioner arbeidstakere i Norge slike ordninger. Kapitalen i innskuddspensjonsordningene vokser raskt, og bidrar til at innskuddspensjon får en stadig mer sentral rolle i pensjons- og arbeidsmarkedet, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for livsforsikring og pensjon i Finans Norge.

Pensjonskapitalbevis

Videre viser Finans Norges statistikk at livsforsikringsselskapenes forvaltet til sammen om lag 79 mrd. kr i pensjonskapitalbevis ved utgangen av andre kvartal i år. Dette innebærer en økning på 23 prosent fra samme tidspunkt i fjor.

Partene i arbeidslivet har siden lønnsoppgjøret 2017 gått inn for at det innføres et nytt pensjonssystem med egen pensjonskonto med utgangspunkt i dagens innskuddspensjonssystem. Et forslag om egen pensjonskonto har vært på høring tidligere i år. Egen pensjonskonto innebærer at de ansattes pensjonskapitalbevis samles i arbeidsgiverens innskuddspensjonsordning.

Det er stor enighet blant partene i arbeidslivet om en slik løsning. Finans Norge er også positive til innføring av et slikt system, som vil være forenklende, innebærer bedre samling av pensjonsrettigheter og som gir arbeidstakerne bedre oversikt over egen pensjon. I vår høringsuttalelse om egen pensjonskonto, kommenterte vi hvilke premisser som bør legges til grunn for omleggingen. Saken behandles nå i Finansdepartementet.

– Den kraftige veksten i innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis forsterker behovet for å få disse endringene på plass, sier Kierulf Prytz.   

Fripoliser

Livsforsikringsselskapene forvalter ca. 325 mrd. kr i fripoliser ved utgangen av andre kvartal 2018, en økning på 9 prosent siden utgangen av andre kvartal i fjor. Fripoliser med investeringsvalg utgjør om lag 5 prosent av dette.

– Det pågår for tiden også et meget viktig arbeid med å utrede endringer i regelverket for garanterte produkter, herunder for fripoliser. Finans Norge og flere andre har i lang tid argumentert for regelverksendringer på dette området. Myndighetene har nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som utreder regelverksendringer for å sikre bedre forvaltning av garanterte produkter som er til fordel for kunden. Vi venter at det fremlegges noe i løpet høsten, sier Kierulf Prytz.        

Stefi Kierulf Prytz

Stefi Kierulf Prytz

direktør liv og pensjon

997 97 503 Stefi.Kierulf.Prytz@finansnorge.no